Avainsana - Burma, Myanmar. Aung San Suu Kyi, rohingyat, Rakhine, koronavirus