Kanta-Häme

Biolaitos ei saa haista Riihimäellä

Ennen kuin Ekokemin biojalostamolle myönnetään toimintalupa, pitää varmistaa, ettei laitokselta kantaudu lähiympäristöön hajuja eikä valu pohjavesiä pilaavia vesiä.

Näin vaatii Riihimäen ympäristölautakunta lausunnossaan, jonka se on antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Biotehdas oy:n orgaanisia jätejakeita käsittelevän biojalostamon toimintaa koskevasta hakemuksesta.

Biojalostamon tarkoitus on käyttää sekä yhdyskuntajätettä että puhdistamolietettä biokaasun tuottamiseen. Kuivatuista mädätysjäännöksistä on tarkoitus valmistaa lannoitetta.

Lautakunta korostaa, ettei hajujen leviämistä Ekokemin kiertotalouskylässä toimivalta laitokselta voida sallia edes häiriötilanteissa. Tilanteet on selvitettävä ja esitettävä torjuntakeinot.

Biojätteen käsittely, lastaus ja varastointi on tehtävä sisätiloissa, joissa syntyvät hajut pitää käsitellä ennen kuin poistoilma päästetään ympäristöön. Hajunpoiston tehokkuutta on myös seurattava mittauksin.

Jotta hajut eivät leviä, jätteitä ei saa vastaanottaa eikä varastoida edes poikkeuksellisesti ulkona. Mädätteitä ei saa varastoida ulkona aumoissa, joista hajujen lisäksi syntyy sateella pohjavesille riski.

Lautakunta kantaa huolta erityisesti Piirivuoren vedenottamon veden puhtaudesta. Biojalostamon alueen pintavedet virtaavat pohjavedenottamon vierestä, jolloin pilaantuneita valumavesiä voi päästä vedenottokaivoihin.

Riskien välttämiseksi laitoksen pohja- ja pintavesien vaikutuksia on seurattava riittävän laajalla alueella ja tarpeeksi usein.

Biojalostamo hyödyntää biokaasun valmistuksessa toisella linjallaan Ekojalostamosta saatavaa yhdyskuntien biojaetta ja toisella pelkkää biojätettä ja puhdistamolietettä.

Puhdistamojätteen mädätysjäännös voidaan käyttää suoraan peltojen lannoitteeksi. Sen sijaan Ekojalostamon biojakeesta jäljelle jäävää mädätysjäännöstä ei Riihimäen ympäristölautakunnan mukaan voida kohdella lannoitteena.

Yhdyskuntajätettä sisältävän mädätysjäännöksen koostumusta ei vielä tiedetä eikä käyttökohteelle ei ole viranomaisten hyväksyntää.

Biojalostamo sijoittuu Riihimäen rajan tuntumaan ja laitoksen vaikutukset tuntuvat kaupungissa. Ympäristölautakunta edellyttää, että laitoksen raportit toimitetaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. HÄSA