Kanta-Häme

Hämeenlinnalaiset valmiita rajoittamaan päivähoito-oikeutta

Hämeenlinnan kaupunki toteutti helmikuun alussa varhaiskasvatuskyselyn, jossa kuntalaiset saivat kertoa mielipiteensä varhaiskasvatuslain muutoksista ja muista päivähoidon uudistuksista.

Mielipiteensä kertoi 618 vastaajaa, joista 516 oli hämeenlinnalaisia päivähoitoikäisten lasten huoltajia. Päivähoidon työntekijöitä vastaajista oli 68.

Varhaiskasvatuslaki on muuttumassa siten, että huoltajan oikeudesta 50 viikkotuntiin päivähoitoa siirrytään lapsen oikeuteen 20 viikkotuntiin päivähoitoa. Oikeus pidempään hoitoaikaan säilyy, mikäli huoltaja on työssä tai opiskelee tai pidempi hoitoaika on tarpeellinen lapsen kehityksen turvaamiseksi.

Kyselyyn vastanneista 62 prosenttia oli sitä mieltä, että 20 tuntia viikossa on riittävä määrä päivähoitoa lapselle, jonka huoltajista ainakaan toinen ei työskentele tai opiskele. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen saa siis kuntalaisilta enimmäkseen kannatusta.

Asetus lasten päivähoidosta on niin ikään muuttumassa. Asetuksen mukaisesti kolme vuotta täyttäneiden päivähoitoryhmässä voi olla elokuusta alkaen yhtä aikuista kohden kahdeksan lasta aiemman seitsemän sijaan.

Tähän muutokseen kuntalaiset suhtautuvat huomattavasti päivähoito-oikeuden rajaamista kriittisemmin. Kyselyn vastaajista 89 prosenttia katsoo, että lapsimäärän kasvu suhteessa hoitajien määrään vaikuttaisi lasten hyvinvointiin melko paljon tai erittäin paljon.

Kuntalaisilta kysyttiin myös mielipiteitä palvelusetelillä tuettuun yksityiseen päivähoitoon, avoimeen päiväkotitoimintaan sekä tuntiperusteiseen päivähoitolaskutukseen.

Mielipiteet palvelusetelillä tuettua päivähoitoa kohtaan jakautuvat: päivähoitoikäisten lasten vanhemmista palvelusetelillä tuettua yksityistä päivähoitoa käyttäisi melko tai erittäin todennäköisesti 39 prosenttia ja melko tai erittäin epätodennäköisesti 47 prosenttia.

Avoimeen päiväkoti- ja kerhotoimintaan suhtaudutaan myönteisesti ja kaksi kolmasosaa vastaajista pitää avointa päiväkotitoimintaa hyvänä vaihtoehtona päivähoidolle, mikäli lapsella ei ole oikeutta kokoaikaiseen päivähoitoon.

Tuntiperusteinen päivähoitolaskutus, eli mahdollisuus ennalta valita perheen päivähoitotarvetta vastaava tuntimäärä kuukausittain ja maksaa päivähoidosta sen mukaisesti, herättää kiinnostusta monissa vanhemmissa.

Suurin osa kyselyn vastaajista myös kokee, että tuntiperusteinen päivähoitolaskutus vaikuttaisi siihen, paljonko he päivähoitopalveluita käyttäisivät.

Vastaukset kerättiin internet-kyselyllä helmikuussa. Kysely toteutettiin osana varhaiskasvatuslain muutosten vaikutusten arviointia. HÄSA