Kanta-Häme

Hätilännummella ja Kankaisissa kairataan maaperää

Kankaisissa ja Hätilännummella selvitetään pohjavesialueen geologista rakennetta. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja maaperäkairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat syyskuussa 2016. Selvitys valmistuu tammikuussa 2017.

Tutkimukset sijoittuvat Hätilännummelta Kankaisten kylän läpi lähelle Janakkalan rajaa ulottuvalle harjualueelle. Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka viidessä pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket.

Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittauksin, jota tehdään noin 10 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjaveden suojelua sekä vedenhankintaa. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa Kankaisten III-luokan pohjavesialueen luokitusta ja rajausta sekä ohjata mahdollista kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Geologinen rakenneselvitys on Hämeen ELY-keskuksen, Puolustusvoimien ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus. HÄSA