Kanta-Häme

Innoparkin erityistarkastajille varoitus

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta Tila on antanut melko harvinaisen rangaistuksen Innoparkin erityisen tarkastuksen suorittaneille tilintarkastajille.

Pricewaterhouse Coopersin kaksi tilintarkastajaa sai Tilalta varoituksen toiminnastaan Innopark-konsernin erityisen talouden ja hallinnon tarkastuksen yhteydessä.

Lautakunnan mukaan tilintarkastajat ovat laiminlyöneet objektiivisuuden vaatimuksen ja toimineet Innopark-raportoinnissaan hyvän tilintarkastustavan vastaisesti.

Johdannaisten arvo tulkinnanvarainen

Tila kiinnittää päätöksessään huomiota useisiin epäkohtiin tilintarkastajien työssä.

Ensinnäkin tilintarkastajat ovat todenneet raportissa noudattavansa ISRS 4400 -standardia, mutta ovat jättäneet kaksi standardiin olennaisesti kuuluvaa kohtaa pois raportista. Nämä ovat maininnat siitä, ettei erityinen tarkastus ole tilintarkastus ja jos tilintarkastaja olisi tehnyt lisätoimenpiteitä, olisi esille voinut tulla muita seikkoja.

Tilan mukaan julkinen raportti olisi pitänyt laatia siten, että myös ulkopuolinen lukija voi saada siitä objektiivisen käsityksen ilman tutustumista salaiseen toimeksiantosopimukseen tai sen liitteisiin. Lisäksi raportista ei aina selviä, mihin lähteisiin, tarkastustoimenpiteisiin ja -aineistoon siinä tehdyt päätelmät perustuvat.

Tila mainitsee esimerkkinä muun muassa erityistarkastusraportissa olleen päätelmän, että tilintarkastuksen puutteet ja virheet sisäisessä raportoinnissa ja taloushallinnossa ovat johtuneet osaamattomuudesta ja resurssivajeista. Raportista ei kuitenkaan selviä, mihin toimenpiteisiin ja aineistoon päätelmä perustuu. Tilan mukaan raportista voi myös saada harhaanjohtavan käsityksen siitä, että Innoparkin yhtiöjärjestyksessä olisi mainittu muita tavoitteita kuin voiton tuottaminen.

Lisäksi tilintarkastajat ovat esittäneet raportissaan Tilan mukaan liian ehdottoman kannanoton Innoparkin tilinpäätöksen virheellisyydestä johdannaissopimusten arvostustavan suhteen, mikä on Tilan käsityksen mukaan ollut tulkinnanvarainen seikka. Tilan mukaan erityistilintarkastusraportissa olisi pitänyt tuoda esiin varsinaisen markkina-arvon lisäksi vaihtoehtoisena arvostustapana myös kassavirtalaskelma.

”Raportti oli tilaustyö”

Tila otti erityisen tarkastuksen käsiteltäväkseen, kun hämeenlinnalainen Kari Ilkkala kanteli asiasta noin vuosi sitten.

Kantelu käsitti erityistarkastuksen lisäksi myös Innoparkin varsinaisten tilintarkastajien toiminnan, mutta Tila jakoi kantelun käsittelyn kahteen osaan. Nyt tehty päätös koski ainoastaan erityistilintarkastusta.

Ilkkalan mukaan Tilan antama varoitus käytännössä nollaa Innoparkin erityistarkastuksen sisällön, koska tilintarkastajien työ ei ole ollut objektiivista. Hän tulkitsee päätöstekstiä siten, että Pricewaterhouse Coopersin tilintarkastajat ovat tehneet raportista juuri sellaisen kuin toimeksiantaja eli kaupunki on halunnutkin.

– Tilintarkastajat puolustautuvat sillä, että he ovat tehneet työnsä toimeksiannon mukaisesti ja kaupunki on hyväksynyt raportointitavan. Toimeksiantoa ei ole voitu tai haluttu täyttää hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, Ilkkala sanoo.

Hän korostaakin toimeksiannon tehneen ja sen salaiseksi julistaneen kaupunginhallituksen roolia asiassa ratkaisevana.

– Se on määritellyt tavoitteen ja aineiston sekä tilintarkastajien velvoitteet ja oikeudet. Jos tarkastuksen yhteydessä tulee esiin seikkoja, joista tarkastajat tarvitsisivat lisätietoja, niiden hankkimiseenkin on kysyttävä lupa toimeksiantajalta, Ilkkala valaisee prosessia.

”Omavalvonta ei toimi”

Ilkkalan mukaan edellinen kaupunginhallitus ei ole suhtautunut Innoparkin ongelmiin riittävällä vakavuudella.

– On ilmeistä, ettei asianosaisia saada todelliseen vastuuseen muuten kuin tutkintapyyntöjen kautta. Kaupungin oma valvonta ei toimi ja virkavastuulla on tehty asioita, joita ei saa tehdä, Ilkkala toteaa.

Hänen mukaansa kaupungin konserniohjauksesta on vedettävä johtopäätöksiä.

– On joko kiristettävä yhtiöiden valvontaa riittävän lujasti tai sitten pitää olla tekemättä sellaisia toimia, joita ei pystytä valvomaan, Ilkkala sanoo.

Hän muistuttaa, ettei kaupungin omistaman yhtiön kuralla olevaa taloutta voi perustella sillä, ettei sen ole tarkoituskaan tuottaa voittoa.

– Osakeyhtiön on säilytettävä oma pääomansa ihan riippumatta siitä, kuka sen omistaa. Jos lukuja ei pystytä pitämään kasassa ja toimia osakeyhtiölain puitteissa, on järjetöntä rakentaa yhtiö, joka elää vain omistajansa rahoituksen varassa, Ilkkala sanoo.

Hän on kannellut myös kaupungin tilintarkastuksesta Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakuntaan. (HäSa)

Päivän lehti

2.4.2020