Kanta-Häme

Kiertokapulan tulos niukasti tappiolle

Jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan liikevaihto oli viime vuonna noin 20,8 miljoonaa euroa, mikä oli noin 0,75 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen vuoden liikevaihto. Tilivuoden tulos jäi kuitenkin lievästi tappiolliseksi pääosin suljettujen loppusijoitusalueiden jälkihoitovarauksen kasvattamisen takia.

Vuoden 2013 aikana investointeihin käytettiin noin kaksi miljoonaa euroa. Ne kohdentuivat Kapulan suljetun loppusijoitusalueen reunarakenteisiin ja Karanojan suljetun loppusijoitusalueen pintarakenteisiin sekä Kapulan jätevesijärjestelmän ja Karanojan kaasunkeräysjärjestelmän parantamiseen.

Kiertokapulan vuosittaisilla ympäristöinvestoinneilla edistetään kaatopaikkakaasujen hyödyntämistä, parannetaan suotovesien keräys- ja käsittelyjärjestelmiä sekä kehitetään materiaalien kierrätystä.

Asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvän jätteen hyötykäyttöaste oli viime vuonna 82 prosenttia.

Polttokelpoinen yhdyskuntajäte toimitettiin energiahyötykäyttöön Ekokemin jätevoimalaan.

Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin muun muassa metallia, lasia ja betonia.

Bioetanolia Karanojalta

Erilliskerätystä biojätteestä valmistettiin bioetanolia ST1 Biofuels oy:n Karanojalla sijaitsevassa bioetanolilaitoksessa.

Materiaali, jota ei pystytty hyödyntämään uudelleen materiaalina tai energiana, loppusijoitettiin Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle. Loppusijoitettavan jätteen määrä oli kaikesta vastaanotetusta materiaalista 18 prosenttia.

Yrityspalveluiden osuus Kiertokapulan liikevaihdosta vuonna 2013 oli 17 prosenttia.

– Jätemateriaalien korkea hyötykäyttöaste ja palveluiden kehittäminen vastaamaan niin omistajien kuin toimialueen asukkaiden tarpeita ovat yhtiön toiminnan ensisijaisia tavoitteita. Jätemateriaalien korkean hyötykäyttöasteen saavuttamisen taustalla on vankka kokemus ja osaaminen jätteidenkäsittelyssä. Tätä osaamista hyödynnetään ja käytetään jatkossakin toiminta-alueemme terveellisen ja turvallisen ympäristön parhaaksi, toteaa toimitusjohtaja Kari Mäkinen. (HäSa)