Kanta-Häme

Kyöstilänharjulle myönnettiin vihdoin maa-aineslupa

Pitkään jatkunut lupaprosessi Vähikkälän Kyöstilänharjulla sai ainakin väliratkaisun tiistaina, kun Janakkalan ympäristölautakunta myönsi sinne maa-ainesten ottoluvan.

Asian käsittely tuskin jää kuitenkaan tähän, sillä kunta sai lupakäsittelyn aikana yli kaksikymmentä muistutusta ja mielipidettä. Niistä voi päätellä, että luvasta voidaan valittaa hallinto-oikeuteen.

Lisäksi käsittelyyn on tulossa myös kallioaineksen murskausta koskeva ympäristölupa.

Prosessi alkoi neljä vuotta sitten

Ottoluvan sai Niemisen sora oy, joka haki otto- ja murskauslupia ensimmäisen kerran jo nelisen vuotta sitten. Vähikkäläläiset vastustivat lupia aktiivisesti.

Asukkaat vaativat lupahakemusten vuoksi harkinnanvaraista YVA-menettelyä eli ympäristövaikutusten arviointia, ja Hämeen ely-keskus toteuttikin sen vuosina 2011–2013. Lupien käsittely keskeytyi siksi ajaksi.

YVA valmistui runsas vuosi sitten, minkä jälkeen hakuprosessit alkoivat alusta.

Miten YVA sitten vaikutti maa-aineslupaan? Janakkalan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen sanoo, että se ennen kaikkea toi lisätietoa lupaharkinnan pohjaksi.

– Lisäksi ottoaluetta rajattiin selvästi siirtämällä supan ottoalueen länsireunaa ja säilyttämällä supan etelärinnettä.

Harju on pohjavesialuetta

Kyöstilänharju on uusi soranottoalue. Ottamisalue on ensimmäisen luokan pohjavesialuetta.

Luvassa määrätään, että pohjaveden pinnan päälle on jätettävä vähintään kuuden metrin koskematon maakerros. Kallion pintaan on jätettävä vähintään yhden metrin maakerros.

Yritys ei voi aloittaa toimintaansa ennen kuin maa-ainesten ottolupa on saanut lainvoiman. Toiminnan aloittaminen siis vähintäänkin viivästyy, mikäli luvasta valitetaan.

Lupahakemusta koskevissa muistutuksissa ja mielipiteissä vedottiin muun muassa pohjaveden pilaantumisvaaraan, liikenteen aiheuttamiin haittoihin ja vaaroihin, melu- ja pölyhaittoihin, tärinään sekä toiminnan aiheuttamaan viihtyisyys- ja terveyshaittaan.

Ely-keskuksen lausunnossa todetaan, ettei suunniteltu hanke aiheuta vaaraa pohjavedelle. Luvassa puolestaan määrätään, että kuljetuksista ja työskentelystä aiheutuvaa melu- ja pölyhaittaa tulee ehkäistä.

Kilometri koululta

Kyöstilänharju sijaitsee Vähikkälän kylän pohjoispuolella, runsaan kilometrin päässä Vähikkälän koululta. Lähin asuinrakennus sijaitsee 800 metrin päässä. Tervakosken reunoille alueelta on kolmisen kilometriä.

Kyöstilänharju on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi. Sillä ei kuitenkaan sijaitse erityisen arvokkaita tai muuten suojeltavia kohteita. Alueella ei myöskään katsota olevan maisemallisia, geologisia eikä arkeologisia arvoja. (HäSa)