Kanta-Häme Riihimäki

Kysely: Riihimäkeläiset ovat palveluihinsa melko tyytyväisiä

Kyselyyn vastasi alle 300 kaupunkilaista. Naiset olivat paljon miehiä aktiivisempia vastaamaan kyselyyn.

Riihimäen kaupunki on tutkinut kaupunkilaisten palveluihin liittyviä mielipiteitä sähköisellä palveluverkkokyselyllä.

Kaiken kaikkiaan kaupunkilaiset ovat palveluihin melko tyytyväisiä. Etenkin varhaiskasvatus, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta tyytyväisten vastaajien osuus oli suuri. Joukkoliikenteen osalta saavutettavuus koettiin osittain huonoksi, mutta koululaisten joukkoliikennepalvelut koettiin kuitenkin toimiviksi.

 

Yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa melko tai erittäin tyytyväinen koulutuspalveluihin.

Alueet, joilla koulurakennusten kuntoon ja uusimiseen on satsattu, näkyivät vastauksissa positiivisina kommentteina, todetaan kaupungin tiedotteessa.

Itäiselle alueelle toivottiin uutta koulua ja nopeaa päätöstä asiasta. Erityisopetukseen ja ammatilliseen opetukseen toivottiin lisäsatsausta. Kansalaisopiston tarjonta koettiin hyvänä.

Varhaiskasvatuksen osalta peräti yli 70 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Henkilökunta sai kiitosta palvelun laadusta. Päiväkotien tilat koettiin osittain ahtaiksi ja huonokuntoisiksi. Päiväkotien pieni koko aiheuttaa sen, että aina ei saada paikkaa siitä yksiköstä, josta sitä toivotaan.

Nuorille toivottiin lisää toimintaa ja ympäristöjä, joissa on turvallista olla.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut koettiin hyväksi etenkin terveyskeskuksen ja suunterveyden palveluiden kohdalla.

Mielenterveyspalveluihin kaivataan panostusta erityisesti nuorten osalta. Vastauksissa mainittiin myös se, että esteettömyys tulee ottaa paremmin huomioon. Vanhuspalveluissa kotihoitopalvelut ovat parantuneet viime aikoina ja suunta on oikea, mutta Riihikodin palvelua tulee kehittää pikaisesti.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut koettiin Riihimäen valtiksi. Kaupunginmuseo, nuorisoteatteri, kirjasto, ulkoilumaastot ja uimala ovat asukkaille tärkeitä ja niiden kunnossapitoon tulee panostaa myös jatkossa.

 

Kaikkien palveluiden paras keskiarvo löytyy Uramosta (4,1), mutta suuria eroja ei ensimmäisten 14 alueen joukosta löydy.

Hajonta on senkin jälkeen pientä, ja joukosta erottuu enemmän vain Parmala 2,0 pisteellään. Muut alueet (yhteensä 26) mahtuvat 3–4 pisteen välimaastoon.

Kun eroja katsotaan palvelualueittain, eroja alkaa syntyä. Tyytyväisimpiä koulutuspalveluihin oltiin Tienhaarassa (4,3) ja Uramossa (4,2). Tyytymättömimmät koulutuspalveluiden käyttäjät löytyvät Räätykänmäestä (1,5), Parmalasta, Uhkolasta ja Kumelasta (kaikissa 2,0).

Kysely tehtiin sähköisesti syyskuussa ja siihen vastasi 280 henkilöä. Suurin osa vastaajista oli naisia (72,5 %) ja eniten vastaajia oli ikäryhmästä 35–44 vuotiaat (28,9 %).

Kysely oli osa meneillään olevaa palveluverkkoselvitystä, jolla kartoitetaan koko Riihimäen kaupungin palveluiden tilannetta ja tulevaisuutta. Palveluverkkoselvitys valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. HäSa