fbpx
Kanta-Häme

Liito-oravista kehkeytyi kaavakiista

Hämeenlinna

Kaupunginhallitus rajaa tammikuussa hyväksytystä Sampo-Alajärven osayleiskaavasta noin 50 hehtaaria toistaiseksi ulkopuolelle.

Yksityinen perikunta on valittanut osayleiskaavasta hallinto-oikeuteen. Kyse on kaava-alueen kaakkoiskulmassa olevasta metsä- ja peltoalueesta. Uusi osayleiskaava muuttaisi sen MY-alueeksi, jonka erityisiin luontoarvoihin tulee kiinnittää huomiota.

ALUEELLA ON yli 10 vuotta sitten tehdyssä selvityksessä arvioitu mahdollisesti esiintyvän liito-oravia, niiden kolopuita ja liikkumiskäytäviä.

Valittaja katsoo, että kaavaan on tehty kyseinen merkintä riittämättömien selvitysten perusteella. Valittajan mukaan kaavamerkinnän metsätalouden harjoittamista ja rakentamista rajoittavat määräykset aiheuttavat kohtuutonta taloudellista haittaa.

Alueella ei valittajan mukaan ole ollut merkkiäkään liito-oravista kymmeneen vuoteen.

Valittaja vaatii, että rajoittavat kaavamerkinnät on kumottava.

HOITOSUOSITUKSISSA ALUE on ehdotettu säilytettäväksi sellaisenaan. Jos siellä tehdään luonnonoloja muuttavia toimenpiteitä, tulisi liito-oravan reviiri inventoida tarkasti ja kartoittaa kaikki pesä- ja levähdyspuut.

Lisäksi alueelle on suositeltu tehtäväksi luontoselvitystä uhanalaisen lajiston kartoittamiseksi. Siellä on tehty havaintoja myös pohjantikasta ja palokärjestä.

Kaupunginhallitus tosin toteaa antamassaan lausunnossa, että luontoselvityksen tarkennukset on tarpeen laatia vasta asemakaavoituksen yhteydessä.

Silloin säilytettävien metsäalueiden, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä kulkureittien yksityiskohtaisempi sijainti ja laajuus on syytä tutkia, jotta tieto on ajantasaista.

KAUPUNGINHALLITUS huomauttaa lausunnossaan, että MY-alueen merkitseminen kaavakartalle ei lisää rajoitteita, jotka metsäalueen käytössä ovat jo olemassa. Kaavamerkintä ei täysin kiellä metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallituksen mukaan osayleiskaavan MY-merkintä edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilyttämistä.

Vaatimukseen aluevarauksen poistamisesta ei sen mukaan ole riittäviä perusteita. Alue rajataan osayleiskaavan ulkopuolelle, kunnes sen kaavoituksesta saadaan lainvoimainen ratkaisu.

Muualle Sampo-Alajärven alueelle on mahdollista kaavoittaa mm. uusia asuinalueita.

Menot