Kanta-Häme

Lintuharrastajat vetoavat, että Taruksen vanhojen metsien hakkuita viivytettäisiin

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys haluaisi selvittää ja huomioida linnusto- ja luontoarvot hakkuiden suunnittelussa.
Taruksen alueella on järjestetty myös partioleirejä. Kuva: JS=Juhani Salo
Taruksen alueella on järjestetty myös partioleirejä. Kuva: JS=Juhani Salo

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys (PHLY) vetoaa Hämeenlinnan kaupunkiin ja UPM Kymmene oy:hyn Padasjoen Taruksen alueen vanhojen metsien hakkuiden viivyttämiseksi toistaiseksi. Hakkuut Hämeenlinnan kaupungin omistamilla metsäalueilla on tarkoitus aloittaa tammikuun lopussa.

PHLY perustelee vetoomustaan sillä, että kohteiden linnusto- ja muut luontoarvot voitaisiin selvittää ja huomioida hakkuiden suunnittelussa.

– Samalla tulee arvioida myös tekeillä olevan, Metsähallituksen ja Hämeenlinnan kaupungin tilaaman Evon yleissuunnitelman virkistyskäytön ja luontomatkailun linjaukset ja tarpeet. Taruksen alue sisältyy suunnitelma-alueeseen, yhdistyksen kannanotossa sanotaan.

Yhdistys tarjoutuu selvittämään yhteistyössä Hämeenlinnan kanssa alueen pesimälinnustoa kaudella 2020 ja toivoo yhteydenottoa sen tiimoilta. Tämän edellytyksenä on hakkuiden viivyttäminen ainakin lintujen pesimäkauden yli.

– Hyvää hallintoa ja suunnittelua on tehdä selvitykset ensin ja vasta sen jälkeen päättää hakkuista. Harkitsemattomilla hakkuilla voidaan tuhota arvokkaita lintu- ja luontomatkailu- sekä virkistyskohteita ja siten heikentää alueen viehätysvoimaa, yhdistys muistuttaa.

PHLY on BirdLife Suomen alueellinen jäsenyhdistys Päijät-Hämeessä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lintuharrastusta ja -tutkimusta, luonnon- ja ympäristösuojelua sekä kestävää kehitystä. Sen puheenjohtajana toimii Tapani Saimovaara.

Uhanalaisia lintulajeja hakkuualueella

PHLY on paikantanut hakkuuilmoitusten karttojen perusteella hakkuukuviot ja on tarkastanut niiltä Tiira-lintutietopalvelun (www.tiira.fi) havainnot. Taruksen alueelle tehtiin lisäksi maastokatselmus tammikuussa 2020.

Näiden perusteella PHLY on koonnut tiedot yhteen ja arvioinut alueiden pesimälinnuston merkitystä.

Tiira-lintutietopalveluun ilmoitettujen havaintojen mukaan alueella tai sen välittömässä lähiympäristössä esiintyy useita uhanalaisia lintulajeja. Havainnot ovat kuitenkin ns. hajahavaintoja, joiden perusteella ei voida tehdä lopullisia päätelmiä alueen pesimälinnustollisesta arvosta.

– Jo nykyistenkin tiedossa olevien havaintojen valossa on kuitenkin selvää, että alueella esiintyy ja todennäköisesti pesii uhanalaisista lajeista ainakin pyy, hömötiainen, ja töyhtötiainen sekä alueellisesti uhanalainen metso, yhdistys muistuttaa.

Näistä pyy ja töyhtötiainen on luokiteltu vaarantuneeksi sekä hömötiainen erittäin uhanalaiseksi.

Päivän lehti

25.9.2020

Fingerpori

comic