Kanta-Häme

Moottoriradan lupa uudelle kierrokselle

Ahveniston moottoriradan ympäristölupaa koskeva valitusprosessi jatkuu.

Ahveniston ystävät, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ja Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan joulukuussa tekemästä päätöksestä, joka koski moottoriradan ympäristöluvan tarkistamista.

Valittajat vaativat, että ympäristölupa kumotaan ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain vastaisena. Jos hallinto-oikeus ei päädy kumoamiseen, valittajat esittävät lupaehtoihin useita tarkennuksia ja kiristyksiä.

Toimintakielto

Jo aikaisemmin samat valittajat ovat esittäneet Hämeen ely-keskukselle, että kaupunki velvoitettaisiin selvittämään Ahveniston moottoriradan ja erityisesti varikkoalueen maaperän tilaa.

Perusteluna on se, että pilaantuneen maaperän epäillään vaikuttavan myös pohjaveden laatuun.

Samalla ely-keskukselle esitetään, että moottoriradalle pitäisi harkita toimintakieltoa ainakin tälle toimintakaudelle.

Ely-keskukselle tehtyyn valitukseen kaupunginhallitus on jo antanut vastineensa.

Siinä todetaan, että kaupunki on tehnyt Vaasan hovioikeuden ja KHO:n vaatimat selvitykset eli luontoselvityksen ja vaikutusarvion, pohjavesiriskin arvioinnin ja meluselvityksen.

Kaupunginhallitus pitää valittajien vaatimuksia perusteettomina, koska maaperän ei ole havaittu likaantuneen. Myös riski pohjaveden likaantumiseen on havaittu vähäiseksi.

Vaatimusta moottoriradan sulkemisesta kaupunginhallitus pitää täysin perusteettomana.

Esityksenä hylkäys

Ympäristölautakunta antaa ensi viikolla lausuntonsa Vaasan hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen, joka on osin samansisältöinen ely-keskukselle tehdyn valituksen kanssa.

Lisäksi siinä viitataan ilman ja veden pilaantumisriskiin sekä luontoarvoihin ja erityisesti meluhaittaan. Valittavat vaativat luvan voimassaoloajan rajaamista viiteen vuoteen.

Ympäristöjohtaja Juha Lahti esittää lautakunnan hyväksyttäväksi laajan vastineen, jonka pohjalta esitettään hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä.

Vastineessa myös painotetaan mm., että meluesteiden rakentaminen on ollut hankalaa pitkän lupaprosessin vuoksi. Lupaehdoissa edellytetty tekniikka on tänä aikana ehtinyt jo kehittyä.

Monet valittajien vaatimat selvitykset on jo tehty.

Viiden vuoden kierros

Edellisen kerran ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkisti moottoriradan ympäristölupaa toukokuussa 2009. Siitä alkanut valitusprosessi eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

KHO edellytti loppuvuodesta 2012 lautakunnalta lisäselvityksiä mm. melusta, hulevesistä sekä kasvi- ja eläinkunnasta ennen päätöksentekoa.

Selvitykset tehtiin ja niiden pohjalta lautakunta päätti ympäristöluvasta joulukuussa 2013.

Uuden valituskierroksen ensimmäinen lausunto hallinto-oikeudelle on esillä ensi tiistaina. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020