Kanta-Häme

Myös teollisuus kamppailee ilmastonmuutosta vastaan – Kanta-Hämeestä löytyy suuria päästötavoitteita

Teollisuudella on iso rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kysyimme kolmelta suurelta Kanta-Hämeessä toimivalta yritykseltä, millaisia ilmastotoimia heillä tehdään. Mikä on yritysten vastuu ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan?

SSAB, teräsyhtiö, Hämeenlinna

Tavoite

SSAB:n tavoite on poistaa tuotannon hiilidioksidipäästöt ja auttaa asiakkaita pienentämään hiilijalanjälkeään. Tarkoitus on vähentää hiilidioksidipäästöjämme vuoteen 2020 mennessä pysyvästi 300 000 tonnia verrattuna vuoteen 2014.

Ilmastotoimet

Pääosa vähennystoimenpiteistä kohdistuu malmipohjaiseen raudan- ja teräksenvalmistukseen, josta aiheutuu noin 90 prosenttia kaikista SSAB:n päästöistä.

Tarkastelemme päästöjä myös kaikissa muissa toiminnoissamme. Teemme päästövähennyksiä muun muassa vaihtamalla polttoaineita vähäpäästöisempiin, kehittämällä energiatehokkuutta ja korvaamalla fossiilista kivihiiltä raudanvalmistuksessa biohiilellä.

Hämeenlinnan tehtaan energiatehokkuus on parantunut ja siten myös hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet viime vuosina tehtyjen isojen investointien ansiosta. Tehtaan energiatehokkuuden kehittymistä seurataan tarkasti ja uusia ideoita sen parantamiseksi kehitetään jatkuvasti.

Vastuu

Teollisuudella ja energiasektorilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa, ja uusien läpimurtoteknologioiden merkitystä ei pidä vähätellä.

Toimenpiteitä täytyy tehdä yhteistyössä eri sektoreiden, tiedemaailman ja julkisen sektorin kesken, jotta teknologioita voidaan kehittää ja ottaa käyttöön. Ilmastonmuutoksessa pienistä puroistakin syntyy suuria jokia. Kaikkien osapuolten, myös kuluttajien, panosta tarvitaan.

Meillä on teräksiä, joiden avulla asiakkaamme voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä omissa tuotteissaan. Esimerkiksi erikoislujien teräksiemme avulla asiakkaamme voivat vähentää valmistamiensa ajoneuvojen painoa sekä säästää polttoainetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä ajoneuvon elinkaaren aikana.

Vaikutukset

Asiakkaat ja sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia ympäristönsuojelusta ja yleisestikin yritysvastuuseen liittyvistä asioista. Myös teräksen kaltaisissa tuotteissa siihen suuntaan ollaan selkeästi menossa.

Olemme aina olleet toimialamme tehokkaimpien joukossa hiilidioksidipäästöillä mitattuna, mutta uuden tutkimustiedon valossa olemme todenneet, että nykyteknologian tehokkuuden jatkuva parantaminen ei riitä.

Siksi olemme aloittaneet yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa HYBRIT-projektin, jonka tavoitteena on poistaa raudan- ja teräksenvalmistuksen hiilidioksidipäästöt kokonaan. Uuden raudanvalmistusprosessin avulla voimme vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä 7 prosenttia ja Ruotsin 10 prosenttia.

EU:n päästökauppa lisää lyhyellä aikavälillä kustannuksiamme, mutta kun läpimurtoteknologiamme saadaan käyttöön, se on meille suuri mahdollisuus. Keskeistä tällaisten teknologioiden kilpailukyvylle on, että ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteitä otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti.

Harri Leppänen, SSAB:n ympäristö- ja turvallisuusjohtaja

SSAB:n putkilinjan hitsauskone hitsaa teräksen sivut niin, että syntyy putki. Arkistokuva.

Tervakoski oy, erikoispaperitehdas, Janakkala

Tavoite

Teollisessa toiminnassa syntyy väistämättä ilmastopäästöjä, ja yritysten tehtävänä on niiden minimoiminen omat resurssit huomioiden. Tässäkin pyrkimyksenämme on olla kilpailijoitamme parempi ja vastuullisempi.

Ilmastotoimet

Vähennämme päästöjä muun muassa investoimalla koneisiin ja laitteisiin, jotka hyödyntävät nykyaikaista parasta saatavilla olevaa teknologiaa. Tästä esimerkki on lämmön talteenotto savukaasuista, mikä parantaa energiatehokkuutta ja alentaa päästöjä.

Tuotekehityksessä panostamme voimakkaasti ympäristöystävällisten, esimerkiksi kompostoituvien ja biohajoavien, pakkauspapereiden kehittämiseen. Tällä saralla olemme edelläkävijä. Meillä on useita tuotteita, jotka korvaavat muovin tai haitallisten kemikaalien käyttöä, kuten tehtaassamme kehitetyt pillipaperit ja hampurilaiskäärepaperit.

Ilmastotoimet osaltaan haastavat meitä toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja uusien tuotteiden tai tuotesovellusten kehittämiseen. Asiakkaidemme tarpeet ovat yhä monimuotoisempia ja toivomme, että heidän arvomaailmassaan ympäristöasiat ovat tärkeitä. Ympäristötietoisuus ja esimerkiksi muovin käytön vähentäminen avaavat meille ja asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia.

Vastuu

Yrityksillä on globaalisti merkittävä vastuu Ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten torjumisessa. Teollisuus ja muut sektorit voivat toiminnallaan turvata elinympäristömme säilymisen tuleville sukupolville.

On hyvä, että yritysten vastuullisuusasioihin kiinnitetään nykyisin aiempaa enemmän huomiota. Silti ympäristön puolesta puhuminen jää kansainvälisessä kaupassa usein kaupallisten kysymysten jalkoihin.

On vaikea löytää asiakkaita, jotka olisivat valmiita maksamaan hintalisää vaikkapa vihreän energian käytöstä paperin valmistuksessa. Kustannuskilpailukyky ja tuotteen hinta ovat edelleen vahvassa asemassa, kun markkinaosuuksia jaetaan.

Tervakosken erikoispaperitehdas toimii pienellä paikkakunnalla keskellä paikallista yhteisöä luonnon äärellä. Meille on luontevaa perustaa toimintamme ympäristöasioiden vastuulliseen hoitamiseen.

Lisääntynyt ympäristötietoisuus on varmasti vaikuttanut siihen, että vuoropuhelua käydään aiempaa aktiivisemmin paikallisten kanssa tehtaan toiminnasta ja vaikutuksesta lähiympäristöön. Olemmekin jo useiden vuosien ajan olleet mukana tukemassa Vanajavesikeskuksen arvokasta työtä Vanajan vesialueiden kunnostuksessa.

Vaikutukset

Viranomaiset ja poliitikot suunnittelevat merkittäviä muutoksia nykyiseen energiaverotukseen, ja ilmeisesti asiasta päätetään syksyn budjettiriihessä. Meille Tervakoskella erityisen suurena riskinä ovat lämpöenergian verotuksen kiristämiseen tähtäävät toimet.

Julkisessa keskustelussa on vallalla käsitys, että suomalainen ”suurteollisuus” saa epäreilua tukea, joka ei kannusta energiankäytön vähentämiseen. Paperitehtaalla käytetään paperin kuivattamiseen lämpöenergiaa, joka nähdään pahana, jos sen tuotanto ei perustu uusiutuviin energianläheisiin.

Tervakoskella erikoispaerien valmistus ei ole suurteollisuutta, ja pienen teollisen perheyrityksen asia on unohtunut tässä keskustelussa. Toimimme lähes sataprosenttisesti kansainvälisillä markkinoilla. Odotamme, että julkinen valta Suomessa ei päätöksillään kohtuuttomasti heikennä mahdollisuuksiamme tasapuoliseen kilpailuun.

Globaalin ilmaston ja ympäristön suojelun puolesta on tärkeää, että kilpailukykyisen yritystoiminnan edellytykset turvataan kotimaassa. Suomalaiset yritykset toimivat tyypillisesti vastuullisesti, tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Jos emme valmista asiakkaiden haluamia tuotteita, joku ulkomainen kilpailija valmistaa ne puolestamme usein ympäristön näkökulmasta tehottomammin. Ilmastonmuutos on globaalia eikä tunne rajoja.

201-vuotisella kokemuksella haluamme toimittaa tulevaisuuden ympäristöystävällisiä tuotteita myös seuraavat 200 vuotta.

Ilkka Saarinen ja Christopher Diesen, Tervakoski Oy:n toimitusjohtajat

Tervakosken paperitehtaalla Janakkalassa kehitetään erilaisia biohajoavia ja kompostoituvia pakkauspapereita. Arkistokuva.

Valio, meijeri ja välipalatehdas, Riihimäki

Tavoite

Haluamme nollata maidon hiilijalanjäljen vuoteen 2035 mennessä. Yhteistyössä on mukana Valion ja maitotilojen lisäksi esimerkiksi maatalouden ja energia-alan muita yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia.

Hiilineutraali maito tarkoittaa, että päästöjä vähennetään ja sidotaan ilmasta vähintään sama määrä kuin niitä syntyy maitotilalla, kuljetuksissa, tehtaalla ja pakkausten valmistamisessa sekä muualla maidon matkan varrella.

Ilmastotoimet

Etenemme tavoitteeseen erityisesti kolmea reittiä: sidomme nurmipeltoihin ilmasta nykyistä enemmän hiilidioksidia, teemme lannasta biokaasua, joka korvaa liikenteen fossiilisia polttoaineita, ja vähennämme orgaanisten peltomaiden eli turvepeltojen päästöjä.

Hankimme ympäristövaikutuksia vähentävää tekniikkaa ja käytämme raaka-aineita ja energiaa tehokkaasti. Suosimme uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia pakkauksia. Otimme ensimmäisenä maailmassa käyttöön täysin kasvipohjaiset tölkit vuonna 2015, ja nykyään kaikki vuosittain pakattavat noin 250 miljoonaa harjakattoista kartonkitölkkiä ovat kokonaan kasvipohjaisia.

Materiaalin ja energian käytön tehokkuuden parantaminen tuovat suoria taloudellisia hyötyjä. Hävikki on tärkeä asia ilmastonäkökulmasta ja tietysti myös säästöjen kannalta.

Myös Riihimäellä työskentelemme jatkuvasti tuotehävikin pienentämiseksi ja olemme saaneet hyviä tuloksia. Vuonna 2017 valmistuneen tehtaan valmistus- ja pakkauslaitteet on suunniteltu niin, että tuotehävikki on minimaalinen. Hygieniataso on huippuluokkaa, mikä vähentää hävikkiä läpi valmistusketjun aina tehtaasta ruokapöytään.

Rakensimme myös Riihimäen Veden jäteveden puhdistamolle jätevesillemme varoaltaan, joka vahvistaa valmiuskykyämme suojella puhdistamon toimintaa mahdollisessa erikoistilanteessa.

Vastuu

Myös yritykset voivat ratkaista globaaleja haasteita ja ruokatalojen on löydettävä omat ratkaisunsa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Vastuullisuus tarkoittaa meille konkreettisia tekoja maitotilalta ruokapöytään. Tavoite hiilineutraalista maitoketjusta on tästä hyvä esimerkki.

Meille ympäristöasiat kattavat ilmastoasioiden lisäksi perinteiset vesistöön, ympäristön viihtyvyyteen, lajien monimuotoisuuteen ja roskaamiseen liittyvät aiheet.

Riihimäellä meillä ei esimerkiksi jo kymmenen vuoteen ole enää tullut kaatopaikkajätettä, vaan kaikki joko lajitellaan, kierrätetään tai ohjataan energiatuotantoon.

Vaikutukset

Kuluttajat odottavat, että yritykset ovat mukana torjumassa ilmastonmuutosta ja ratkaisemassa muitakin ihmiskunnan suurimpia haasteita. Halu huolehtia ympäristöstä vaikuttaa paljon myös kuluttajien ostopäätöksiin.

Valio valittiin huhtikuussa 2019 kuudetta vuotta peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi brändiksi Sustainable Brand Index -tutkimuksessa.

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu ovat globaaleja haasteita ruoantuotannolle. Ruokaa pitää tuottaa enemmän ja samalla ruoantuotannon ympäristövaikutuksia täytyy vähentää.

Eri toimijat yhdessä voivat olla osa ilmastonmuutoksen ja samalla tulevaisuuden ruokaturvan ratkaisua. Arvioitaessa ruoantuotannon hiilijalanjälkeä tulisi huomioida myös ravitsemuskulma. Kun verrataan eri ruokien hiilijalanjälkeä, pitäisi huomioida myös niiden sisältämä energia ja ravintoaineet.

Vastaukset kokosi Valion viestintäpäällikkö Kaisa Leinonen

050717
Valio, välipalatehdas, maito, maitorekka, purku, kuljettaja, Jouni Perhola, tehdas *** Local Caption *** Valion välipalatehdas aloitti toimintansa Riihimäellä vuonna 2017. Arkistokuvassa kuljettaja Jouni Perhola purkaa kuormaa.

Hämeen Sanomien 10-osainen Ilmassa-juttusarja pureutuu ilmastonmuutoksiin eri näkökulmista.

Lue sarjan aiemmat osat:

Hauholaisen nurmipellon alla kytee ratkaisu ilmastonmuutokseen – “Hiiliviljelystä pitäisi tulla uusi normaali”

Hiilijalanjäljen saa pienemmäksi kotikonsteilla – Asuminen aiheuttaa suurimman osan kuluttajan päästökuormasta

Ilmastoystävällisin ruokavalio olisi paasto – “Ruokasuositukset muuttuisivat, jos ympäristö otettaisiin paremmin huomioon”

Tekniset kerrastot ja kertakäyttöiset paidat ovat ilmaston perivihollisia – Saastuttavan muodin ongelmiin voi löytyä myös ratkaisuja

Poliittinen vaikuttaminen ilmastonmuutokseen on jokaisen ulottuvilla

Juttusarja: Kun ilmasto ahdistaa

Juttusarja: Kuka on vastuussa ilmastonmuutoksesta?

Ilmastonmuutos on yrityksille uhka ja mahdollisuus

Markkinoinnin palveluyhtiö Avidlyn keväisessä kyselyssä selvitettiin suomalaisten yritysten suhtautumista ilmastonmuutokseen sekä näiden konkreettisia tekoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Puolissa yrityksistä keskustellaan ilmastonmuutoksesta paljon tai jonkin verran.

Yli kolmannes (35 %) vastaajista näkee ilmastonmuutoksen suurena uhkana, johon vaaditaan toimenpiteitä myös yrityksiltä.

Lähes neljännes (23 %) näkee ilmastonmuutokseen liittyvän liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Joka kymmenennen mielestä suurin vaikutus yritykselle on ilmastonmuutoksen aiheuttama kustannusten nousu.

Jopa 41 prosentilla vastaajista ilmastonmuutoksen hillintä näkyy arvoissa ja strategiassa.

Kyselyn mukaan jo lähes kolmannes (29 %) yrityksistä on selvittänyt hiilijalanjälkensä. Silti viidesosa (19 %) ei ollut reagoinut ilmastonmuutokseen vielä mitenkään.

Ajanpuute näyttää olevan suurin este ilmastotoimenpiteille, kertoo 27 prosenttia vastaajista.

Yli viidennes (22 %) piti toimenpiteiden hintaa liian kalliina. Tiedonpuutteeseen vetosi 15 % vastaajista.

Kyselyyn tuli 162 vastausta erikokoisilta yrityksiltä.

Päivän lehti

21.1.2020