Kanta-Häme

Oikeusistuin päätti olla ajamatta kestopuun murskaamista sisätiloihin Tuuloksessa – Viranomaisen valitus kaatui

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan Demoliten terminaalin vaikutukset ympäristöönsä ovat vähäiset.
Demolite oy saa hallinto-oikeuden päätöksellä jatkaa kestopuun murskaamista ulkona, vaikka ely-keskus oli vaatinut toiminnan siirtoa halliin. Arkistokuva: Maria Halkilahti

Demolite oy saa jatkaa kestopuun murskaamista ulkona terminaalissaan Tuuloksen Pannujärvellä, eikä sen tarvitse siirtää toimintaa sisätiloihin.

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä valituksesta, jonka ely-keskus oli tehnyt aluehallintoviraston (avi) lokakuussa 2018 tekemästä päätöksestä.

Oikeus totesi, että ely-keskus ei ole yksilöidysti osoittanut, millaista ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa murskauksessa muodostuvasta pölystä olisi aiheutunut.

Murskaustoiminnan vaikutuksia ympäristöön voidaan oikeuden mukaan pitää ”verrattain vähäisinä”.

Ely-keskus halusi hillitä pölypäästöjä

Ely-keskus oli esittänyt valvontaviranomaisena aville, että Demolitelle vuonna 2009 myönnettyä ympäristölupaa muutettaisiin niin, että kyllästetyn puutavaran murskaus olisi tehtävä sisätiloissa. Näin hillittäisiin elyn mukaan haitta-aineita sisältäviä pölypäästöjä.

Avi hylkäsi esityksen. Sen mukaan murskauksen päästöt eivät olleet selvitysten mukaan aiheuttaneet sellaista maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantumista, että siirto sisätiloihin olisi tarpeen.

Ely-keskus vaati hallinto-oikeudelta, että tämä kumoaisi avin päätöksen. Ely viittasi siihen, että esimerkiksi pintaveden tarkkailutulokset antoivat ”viitteitä siitä, että toiminta saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista”.

Valituksessa nostettiin esiin myös se, että lähiasukkaat ovat muistutuksissa kiinnittäneet huomiota laitoksen meluhaittaan, jota siirtäminen halliin pienentäisi.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei laitoksen toiminnassa muodostuvan pölyn määrästä aiheudu lähimmälle asutukselle terveyshaittaa. Oikeus piti tarpeettomana myös melun rajoittamista.

Oikeus: Ei vaaraa pinta- tai pohjavesille

Hämeenlinnan ympäristöjohtaja katsoi omassa vastineessaan, että haitta-aineita saattaa päästä huuhtoutumaan maaperään ja vesiin.

Hallinto-oikeuden mukaan laitos ei pilaa pintavettä eikä siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Demolite kertoi oikeudelle, että puutavaran varastointi ja käsittely tapahtuvat tiiviisti asfaltoidulla kentällä, jonka hulevedet kerätään ja johdetaan puhdistettuna ojaan. Se kertoi myös puhdistavansa kenttäalueet säännöllisesti harjakoneella ja sijoittavansa pylväspinoja kenttäalueen reunoille suojavalleiksi.

Murskeen lastaus rekkoihin suoritetaan kauhakuormaajalla hallissa. Murske kuljetetaan polttoon umpinaisilla ja katetuilla hakeautoilla.

Demolite kertoi muun muassa vähentäneensä pölyämistä puuvarastokasojen uudella sijoittamisella ja suojaamisella sekä kastelun lisäämisellä. Meluvalituksia se ei ollut saanut.

Uudesta hallista olisi pitänyt tehdä iso

Yhtiön mukaan puun murskauksen siirron halliin estävät tulipaloriskin merkittävä kohoaminen, jätteen määrä ja kuormausten turvallisuusnäkökohdat.

Puumateriaali täytyy murskata kahteen kertaan ennen kuin palat ovat sopivan kokoisia hakkeen jatkokäsittelyyn.

Ulkotiloissa kahteen kertaan murskaaminen onnistuu, mutta hallista tulisi Demoliten mukaan ”huomattavan suuri”, mistä aiheutuisi ”kohtuuttomia kustannuksia suhteessa saavutettavaan, monelta osin kyseenalaiseen ympäristöhyötyyn”.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) kirjallisella valituksella, jos KHO myöntää valitusluvan. HäSa

Lue myös: Karanojalle suunniteltu kestopuun polttolaitoshanke kaatunut (15.11.2018)

Puolet alueesta suojavyöhykettä

Demoliten kestopuun kierrätysterminaalissa murskataan huomattava osuus Suomessa jätteenä kerättävästä kyllästetystä puusta, joka on vaarallista jätettä.

Terminaali sijaitsee Tuuloksen Pannujärven teollisuusalueella valtatien 10 varrella.

Alueen pinta-ala on noin 13 hehtaaria, josta varsinainen terminaalialue on puolet ja loppuosa suojavyöhykettä.

Ympäristöluvan mukaan kestopuuta saa murskata alueella arkisin kello 7–22 ja lauantaisin kello 8–18.

Lähimmät asuintalot sijaitsevat terminaalista noin 250 metrin etäisyydellä, Hirvenojanmäen takana.

Viljellyistä pelloista lähimmät ovat 400 metrin päässä. Itä- ja pohjoispuoliset alueet ovat rakentamatonta metsämaata.

Lähimmän pohjavesialueen raja kulkee alueesta noin 200 metrin päässä. Varsinaiselle pohjaveden muodostumisalueelle on matkaa noin 300 metriä.

Päivän lehti

5.7.2020