Kanta-Häme

Oppilaat penäävät työrauhaa, opettajat parempaa oppilashuoltoa

Riihimäkeläiset perusopetuksen oppilaat haluavat nykyistä parempaa työrauhaa oppitunneille. He haluavat myös kehitettävän toisten oppilaiden auttamista sekä kouluruokailua.

Itseään he pitävät energisinä, pirteinä ja hyvin koulussa pärjäävinä. Oppilaiden mukaan koulu on luotettava ja turvallinen paikka, siellä on kavereita eikä koulussa kiusata.

Oppilaiden mielipiteet ilmenevät Riihimäen peruskouluissa marraskuussa toteutetusta perusopetuksen arviointikyselystä, joka kohdennettiin 1.–9.-luokkalaisille oppilaille, perusopetuksen opettajille ja rehtoreille sekä oppilaiden huoltajille.

Kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä fyysisestä ja psyykkisestä oppimisympäristöstä, turvallisuudesta, viihtyvyydestä, perusopetuksen tukitoimista, yhteistyöstä ja tiedonkulusta.

Lautakunnan oltava johdonmukainen

Opettajilta kritiikkiä saivat oppilashuollolliset palvelut, jotka opettajat kokivat riittämättöminä.

Lisäksi opettajat näkivät kehittämistarpeita muun muassa nivelvaiheiden yhteistyön kehittämisessä ja moniammatillisten oppilashuoltoryhmien toiminnassa. Kasvatus- ja opetuslautakunnalta opettajat toivoivat jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta päätösten teossa.

Myönteisinä asioina opettajat kokivat suhteensa esimieheen ja kollegoiden välisen yhteistyön, työn haasteellisuuden ja uudistuvuuden sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön.

Luokkakoot ja koulun lakkautus kismittävät

Vanhemmat esittivät kritiikkiä valinnaisuuden vaihtoehdoista, riittämättömästä oppilaiden erilaisuuden huomioon ottamisesta ja opetusryhmien koosta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta sai vanhemmilta kriittistä palautetta toiminnastaan paikallisen koulutuspolitiikan muovaajana. Palautteissa nostettiin esille esimerkiksi Hiivolan koulun lakkauttaminen, kuljetusetuisuuksien leikkaukset ja itäisen alueen oppilaaksi otto. Esiopetuksen siirto alakoulujen tiloihin ja kuudensien luokkien siirto yläkouluihin saivat kielteistä, mutta myös myönteistä palautetta.

Vanhemmat toivat esiin myös pelkonsa luokkakokojen kasvattamisesta taloustilanteesta johtuen ja toivoivat, ettei lasten koulunkäynnistä enää säästettäisi. Niin vanhemmat kuin oppilaat antoivat palautetta erityisesti kouluruokailusta. Kaupungin ruokapalvelut järjestääkin alkuvuodesta kyselyn, jolla kootaan erikseen oppilaiden näkemyksiä kouluruokailusta.

Hyvän arvosanan vanhemmat antoivat muun muassa poissaolojen seurannasta, oppilaiden viihtymisestä koulussa sekä tiedonkulusta kodin ja koulun välillä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 3 224 oppilasta, opettajaa ja huoltajaa. Vastaava kysely tehtiin edellisen kerran vuonna 2008. Tuloksia tullaan jatkossa hyödyntämään sekä kunta- että koulukohtaisessa kehittämisessä ja pidemmän aikavälin strategisessa suunnittelussa. (HäSa)

Mainos