Kanta-Häme

Saaren kansanpuiston harjualueita esitetään suojeltavaksi Tammelassa – Uhkana metsähakkuut

Saaren kansanpuiston harjualueet halutaan suojella metsähakkuilta.
Suujärvenharju (kuvassa) ja Raanpäänharju muodostavat yhdessä Kaukolanharjun kanssa yhtenäisen metsäkokonaisuuden, jota halkoo vain Portaantien läpikulku. Kuva: Tapio Tuomela
Suujärvenharju (kuvassa) ja Raanpäänharju muodostavat yhdessä Kaukolanharjun kanssa yhtenäisen metsäkokonaisuuden, jota halkoo vain Portaantien läpikulku. Kuva: Tapio Tuomela

Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys on esittänyt Saaren kansanpuistossa sijaitsevan Raanpään ja Suujärvenharjun alueen suojelemista.

– Alueen suurimmat uhat liittyvät harju- ja lehtoalueilla mahdollisesti toteutettaviin metsähakkuisiin, joiden vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja jotka alentavat luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä, kertoo yhdistyksen suojeluvaliokunnan puheenjohtaja Oskari Härmä.

Suujärvenharjun alue kuuluu Kaukolanharjun Natura 2000 -alueeseen, jonka toteutuskeinona on maa-aineslaki. Se ohjaa maa-ainesten ottamista alueelta, mutta ei suojele aluetta metsätaloustoimilta.

Raenpää taas kuuluu Natura 2000 -alueeseen vain osittain. Yhdistys ehdottaa Suujärvenharjun ja Raenpään aluetta suojeltavaksi kokonaisuudessaan.

 

Suojeluesityksessään yhdistys mainitsee saaneensa tietoonsa, että alueelle on tekeillä metsähakkuita sisältävä metsänhoitosuunnitelma.

– Suojeluehdotus oli tekeillä jo ennen kuin tieto metsänhoitosuunnitelmista tuli. Tieto saatiin kuntien toimijoiden taholta, kun ehdotusta oli jo lähdetty työstämään ja yhdistyksestä oltiin yhteydessä kuntiin. Tieto metsänhoitosuunnitelmien päivittämisestä teki suojeluehdotuksesta erittäin ajankohtaisen, Härmä kertoo.

Yhdistyksen mielestä Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan tulee selvittää alueen suojelumahdollisuudet ja toteuttaa alueen suojelu ennen kuin alueella tehdään uusia hakkuita tai muita metsänhoitotoimia.

Metsäelinympäristön muutos metsänhoidon vuoksi on merkittävimpiä syitä metsälajien ja -luontotyyppien uhanalaisuuteen.

– Vaikka Suujärvenharjun ja Raanpäänharjun alueen harjumetsät kuuluvat Kaukolanharjun Natura 2000 -alueeseen, niillä saa toteuttaa normaalia metsätaloutta. Suojeluehdotuksen alue on suojeltu vain maa-aineslain pohjalta, Härmä sanoo.

 

Salmistonmäen ohella Saaren kansanpuisto on Forssan seudun arvokkaimpia luontoalueita. Salmistonmäen alueelle on laadittu luonnon monimuotoisuuden kehittämiseksi hoito- ja käyttösuunnitelma.

Saaren kansanpuiston alueella ei tällä hetkellä ole selkeää suunnitelmaa siitä, miten alueen luontoarvot säilytetään ja samalla turvataan alueen kestävä virkistyskäyttö.

Härmän mukaan erityisesti alueen harjumetsät ovat suojelun tarpeessa.

– Ne muodostavat merkittävän harjumetsäjatkumon Kaukolanharjun luonnonsuojelualueeseen. Lisäksi alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas lehtoalue, jolla esiintyy liito-oravia.

Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys teki alueella liito-oravaselvityksen keväällä 2019. Siinä selvisi, että alueella on aktiivinen liito-oravareviiri, joka ei aiemmin ollut tiedossa.

 

Forssan kaupunginhallitus käsitteli suojeluehdotusta kokouksessaan ja päätti antaa Raanpäässä ja Suujärvenharjulla sijaitsevien alueiden suojelutoimet teknisen ja ympäristötoimen toimialan ympäristönsuojeluyksikön valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan ennen kannanottoa asiaan kaupungin tulisi tutkia luonnonsuojelualueen perustamisedellytyksiä lisää ja neuvotella Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa suojelukriteerien toteutumisesta.

Forssan kaupunki hoitaa nykyisin myös Tammelan kunnan ympäristönsuojelutehtävät, ja sen vuoksi esitystä käsiteltiin Forssan kaupunginhallituksen kokouksessa.

Raanpää ja Suujärvenharju

Suojeltavaksi esitettävän alueen pinta-ala on 43,5 hehtaaria.

Esitetty suojelualue kuuluu osin Kaukolanharjun Natura 2000 -alueeseen.

Alueella tehtyjen luontokartoitusten perusteella alueen harjumetsissä esiintyy tärkeitä kasvilajeja.

Raanpäässä on Kuivajärven rantaan rajautuva harmaaleppävaltainen lehtoalue, jolla todettiin viime kevään kartoituksissa aktiivinen liito-oravareviiri.

Alue on esitetty valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi myös Kanta-Hämeen maakuntakaavassa.

Päivän lehti

16.7.2020