Kanta-Häme

Tuuloksen kiertotalousalueen YVA-ohjelmasta jätettiin 61 mielipidettä – Ely-keskus kaipaa tarkennuksia

Ely-keskus kaipaa tarkennuksia. Erityisesti pintavesiin kohdistuvat vaikutukset tulee huomioida.

Hämeen ely-keskus edellyttää viilauksia Tuulokseen suunnitellun kiertotalousalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan (YVA).

Ely-keskus pitää arviointiohjelmaa riittävänä huomioiden ohjelmavaiheen sisältövaatimukset, mutta kaipaa tarkennuksia hankkeen ja ympäristön nykytilan kuvaukseen.

Vaikutusaluetarkastelua tulee elyn mukaan laajentaa huomioiden erityisesti pintavesiin kohdistuvat vaikutukset. Hankkeen vaihtoehtojen suhdetta maankäytönsuunnitelmiin tulee myös tarkentaa ja liikennevaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon Mustajärventien nykyiset ominaisuudet ja käyttö.

Ely-keskus näkee hankkeen ja nykyisen kiviainestenottotoiminnan yhteisvaikutukset oleellisena osana laadittavaa ympäristövaikutusten arviointia.

Arviointiohjelmasta jätettiin 10 lausuntoa ja 61 mielipidettä.

 

Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalousalueen perustamista noin kolmen kilometrin etäisyydelle Tuuloksen taajamasta.

Noin 35 hehtaarin laajuisen kiertotalousalueen toimintoihin kuuluvat erilaisten jätteiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus sekä turpeen ja maa-ainesten otto sekä käsittely.

Hankealueelle suunnitellaan myös lumen- ja maankaatopaikkaa sekä puuterminaalitoimintaa. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä arviointimenettelyn aikana.

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.

 

Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 3.4. kello 18–20 Tuuloksen kauppakeskuksen yläkerrassa, isossa kokoustilassa. Tilaisuuden järjestää Hämeen liitto.

 

Lue myös: Tuuloksen kiertotalouspuisto sai huutia valtuustossa

Lue myös: Mielipide: Kaatopaikkasuunnitelma uhkaa ympäristöä – Tuuloksen kohtalo vedenjakajalla

Lue myös: Tuulokseen suunnitellaan kiertotalouspuistoa

Päivän lehti

17.2.2020