Kanta-Häme

Yläkouluun siirtyminen huolestuttaa nuoria jo ennalta

Alakoulusta yläkouluun siirtyvät nuoret ovat etukäteen huolissaan kaverisuhteista, muista sosiaalisista suhteista, yläkoulussa pärjäämisestä ja kiusaamisesta, selviää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutetussa tutkimuksessa.

Nuoret kuitenkin mainitsivat yläkouluun siirtymisen jälkeen lukumääräisesti vähemmän huolia kuin ennen siirtymää, mikä viittaa nuorten kokeneen siirtymän ennakoimaansa helpommaksi.

Koulusiirtymään liittyvät kokemukset ja huolet olivat myös erilaisia riippuen siitä, kävikö nuori yhtenäiskoulua vai siirtyikö hän yläkoulun aloittaessaan uuteen kouluun.

Dosentti Noona Kiurun johtamassa tutkimuksessa kuudesluokkalaiset nuoret saivat kirjoittaa omin sanoin enintään neljä huoltaan edessä olevaa yläkouluun siirtymistä koskien. Nuorten vastaukset luokiteltiin tämän jälkeen sisältöjä kuvaaviin luokkiin.

Tulokset osoittivat, että nuorten yleisimpiä huolenaiheita olivat sosiaaliset suhteet ja yläkoulussa pärjääminen.

Joka neljäs nuori mainitsi kaverisuhteiden säilymiseen liittyvän huolen tai kiusaamiseen liittyvän huolen.

Joka viides kuudesluokkalainen oli huolissaan muista sosiaalisista suhteista, kuten opettajista ja tulevista luokkatovereista, tai ilmaisi huolen liittyen yläkoulussa opiskeluun, kuten koulupäivien pituuteen, uusiin oppiaineisiin tai koulun haastavuuteen yleensä.

Huolenaiheita kysyttiin uudelleen syksyllä yläkoulun puolella. Tuolloin kavereihin, muihin sosiaalisiin suhteisiin ja kiusaamiseen liittyvät huolet olivat vähentyneet tuntuvasti, kun taas koulunkäyntiin liittyvät huolet olivat lisääntyneet.

– Mielenkiintoista on, että huolenaiheissa ja niiden pysyvyydessä siirtymän yli oli eroja yhtenäiskoulua käyvillä nuorilla ja niillä nuorilla, jotka vaihtoivat koulusta toiseen, Kiuru toteaa.

Kaverisuhteisiin, muihin sosiaalisiin suhteisiin ja kiusaamiseen liittyvät huolet olivat ennen siirtymää yleisempiä koulua vaihtavilla nuorilla, eivätkä nämä huolet olleet kaikilta osin hälvenneet vielä seitsemännen luokan alussa.

Yhtenäiskoulua käyneillä nuorilla puolestaan yläkoulussa opiskeluun liittyvät huolet olivat selvästi yleisempiä ja pysyvämpiä siirtymän yli.

Tikapuu-hankkeessa kysyttiin myös nuorten kokemusta hyvinvoinnistaan ennen ja jälkeen koulusiirtymän.

Tulokset osoittivat, että keskimäärin nuorten kokema hyvinvointi heikkeni nuorten siirryttyä yläkouluun. Tätä voidaan selittää koulusiirtymään liittyvien, nuorta kuormittavien muutosten ja nuoren psykologisten perustarpeiden välisellä epäsuhdalla.

Jos nuoren kehitystaso ei vastaa ympäristöstä häneen kohdistuvia vaatimuksia, nuoren itsetunto voi heiketä ja hän voi saada masennusoireita.

– Hyvinvointikokemusten suhteen yhtenäiskoulua ja erilliskoulua käyneet nuoret eivät eronneet toisistaan, tutkijatohtori Riikka Hirvonen kertoo.

– Havaitsimme kuitenkin, että toiseen kouluun vaihtaneiden nuorten itsetunto hieman vahvistui heti siirtymän jälkeen, kun yhtenäiskoulua käyneiden nuorten itsetunnossa ei tapahtunut muutosta. Ero voi johtua koulun vaihtamiseen liittyvästä hetkellisestä uutuudenviehätyksestä, sillä koulua vaihtaneidenkin nuorten itsetunto palasi myöhemmin alkuperäiselle tasolleen.

Koulusiirtymän onnistumista voidaan tukea kiinnittämällä huomiota nuorten huolenaiheisiin siirtymää suunniteltaessa ja toteutettaessa. Erilaisia tukikeinoja ovat esimerkiksi tukioppilastoiminta, siirtymään liittyvien teemapäivien järjestäminen alakouluissa sekä vierailupäivät tulevassa yläkoulussa.

Lisäksi kaveritoiveiden huomioiminen luokkajaoissa on nuorille hyvin tärkeää.

Tulokset pohjautuvat Suomen Akatemian vuosina 2013–2017 rahoittamaan TIKAPUU – Alakoulusta yläkouluun -tutkimushankkeeseen, jossa seurattiin noin 850 keskisuomalaista nuorta alakoulun kuudennen ja yläkoulun seitsemännen luokan ajan.

Hankkeessa on meneillään uusi tutkimusvaihe TIKAPUU 2, jossa seurataan samojen nuorten siirtymistä peruskoulusta edelleen toisen asteen koulutukseen.