Kanta-Häme

Ympäristövaikutusten arviointi ei ole tarpeen Velssinmäessä

Hämeen ELY-keskus päätti maanantaina, että Velssinmäen kallioalueelle suunniteltu louhinta- ja maa-ainesten ottoalue ei tarvitse YVA-menettelyä.

Hämeen ELY-keskus käynnisti harkinnanvaraisen YVA-menettelyn soveltamista koskevan päätöksen valmistelun sen jälkeen, kun ELY-keskukseen oli tullut Hämeenlinnan kaupungin ympäristötarkastajan asiaa koskeva tiedustelu.

Vaikka varsinaista YVA-menettelyä ei hankkeelta edellytetä, hankkeesta vastaavan on oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää, päätöksessä todetaan.

Merkittäviä liikennevaikutuksia

Arvioidessaan hankkeen vaikutuksia ELY-keskus katsoi, että hankkeesta aiheutuvat liikenteelliset haittavaikutukset saattavat olla merkittäviä. Nämä yksinään eivät kuitenkaan riitä siihen, että hankkeen voitaisiin todennäköisesti katsoa aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, ELY-keskus toteaa lausunnossaan.

Suunnitellun hankkeen syrjäisen sijainnin ja vähäisen asutuksen vuoksi vaikutukset lähialueen asukkaisiin eivät ELY-keskuksen arvion mukaan kuitenkaan todennäköisesti ole kovin merkittäviä.

Ottoalueelta tai sen lähiympäristöstä ei ole havaittu sellaisia arvokkaita luontokohteita tai elinympäristöjä, jotka estäisivät suunnitellun ottotoiminnan. Hakemuksen mukainen toiminta ei myöskään aiheuttane riskiä lähialueen vesistöjen vedenlaadulle.

ELYN Päätöksestä voi valittaa vain hankkeesta vastaava. Hankkeen mahdollisten myöhempien lupakäsittelyvaiheiden yhteydessä myös muilla tahoilla on mahdollisuus valittaa samalla YVA-päätöksestä. (Häsa)

Menot