Kaupunkiuutiset

Asiaa lainsäädännöstä: Työelämän pelisäännöt - Mitä laki sanoo ongelmatilanteissa?

Laki asettaa reunaehdot työntekijälle kuuluville vähimmäisoikeuksille. Kuva: Muu
Laki asettaa reunaehdot työntekijälle kuuluville vähimmäisoikeuksille.

Useat meistä toimivat joko työntekijän eli palkansaajan tai työnantajan eli palkanmaksajan rooleissa. Kaikkiin työpaikalla oleviin rooleihin ammattialasta riippumatta liittyy tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, joihin työoikeus antaa vastauksia.

Keskeisin työoikeuden säännös on työsopimuslaki, joka säätelee muun muassa työsopimuksen laatimista ja työsuhteen keskeisiä ehtoja, kestoa sekä päättämistä.

Työsopimuksessa ei voida sopia lain säännöksiä heikommista ehdoista. Laki antaa suojaa niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Välillä työntekijän ja työnantajan välisiä riitoja joudutaan ratkomaan käräjäoikeudessa.

Työntekijän kohtaama ongelma työpaikallaan

Keskisuuressa hyvinvointipalveluja tarjoavassa yrityksessä vuoden ajan työskennellyt ammattilainen kysyy lakimiehen neuvoa seuraavassa asiassa: työnantajan ja työntekijän välisissä keskusteluissa on tullut selväksi, että työnantaja ei aio jatkossa noudattaa alan työehtosopimusta, vaan määrittelee yrityksensä maksaman palkan ja työehdot haluamallaan tavalla. Tällä perusteella työnantaja aikoo laskea työntekijän palkkaa tammikuusta alkaen. Työnantaja on myös ilmoittanut, että työntekijä voi irtisanoutua, jos nämä ehdot eivät miellytä.

Lähtökohta on, että työntekijällä on lain mukaan oikeus aina vähintään tavanomaiseen ja kohtuulliseen palkkaan. Oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen sekä terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön ovat myös työntekijälle kuuluvia oikeuksia. Voidaankin sanoa, että työnantajaa sitovat velvollisuudet ovat työntekijän tärkeimpiä oikeuksia.

Laki asettaa reunaehdot työntekijälle kuuluville vähimmäisoikeuksille. Työnantajan tärkeimpinä velvoitteina, ainakin työntekijän näkökulmasta, voidaan pitää palkanmaksuvelvollisuutta ja työnohjausvelvollisuutta. Lisäksi työnantajan on noudatettava muutoinkin toiminnassaan yleissitovia työehtosopimuksia.

Edellä mainitun työntekijän tapauksessa työnantaja ei voi mielensä mukaan muutella työsuhteen ehtoja tai perusteettomasti laskea työntekijän palkkaa. Työntekijän kannattaa pyrkiä ensin sovinnollisesti neuvottelemaan työnantajan kanssa työehtojen muutoksista. Toisinaan työnantajakaan ei tiedä kaikkea häntä velvoittavasta lainsäädännöstä.

Työnantajan oikeudet ja työntekijän vastuu

Rakennusalan yrittäjä on suunnitellut palkkaavansa ensimmäisen työntekijän ja pyytää nyt lakimiehen neuvoja, mitä hänen olisi hyvä tietää oikeuksistaan ja vastuistaan työnantajana.

Lähtökohtaisesti työnantajan on oikeus ottaa valitsemansa työntekijä työhön. Työnantajalla on oikeus työntekijän irtisanomiseen ja työsopimuksen purkamiseen silloin, kun se on lain nojalla perusteltua. Lisäksi työnantajalla on oikeus johtaa työtä ja antaa työn johtamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

Tähän niin sanottuun työnjohto-oikeuteen sisältyy ainakin työnantajan oikeus antaa työn sisältöön, suoritustapaan sekä työaikaan liittyviä määräyksiä. Työnjohtoon voidaan lukea myös työnantajan tulkintaoikeus eli oikeus ratkaista perustellusti, miten työsuhteessa sovellettavia oikeusohjeita tai sopimuksia sovelletaan.

Työntekijällä on aina oikeus kyseenalaistaa ratkaisu sekä tarvittaessa saattaa asia oikeuden ratkaistavaksi. Virheellisestä tulkinnasta työnantajalle voi syntyä esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisuus työntekijäänsä kohtaan.

Vastaavasti työntekijän tärkeimpiin velvollisuuksiin voidaan puolestaan lukea lojaliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan. Tällä tarkoitetaan muun muassa sitä, että työntekijän pitää välttää kilpailevaa toimintaa, pitää salassa liike- ja ammattisalaisuudet sekä ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon työnantajansa etu, myös vapaa-ajallaan.

Velvollisuuksiin voidaan lukea myös työntekijän velvoite suorittaa työnsä huolellisesti, noudattaa sovittuja työaikoja sekä työnjohdon ohjeita. Työntekijän velvollisuutena on huolehtia, että edellä mainitut velvoitteet toteutuvat työnantajan edellyttämällä tavalla.

Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ovat pitkälti toistensa vastinpareja alasta riippumatta.

 

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen asianajaja.

Asiasanat

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Uusin Kaupunkiuutiset

26.9.2020

Fingerpori

comic

Päivän Hämeen Sanomat

28.9.2020