Mielipiteet

Mielipide: Evon hakkuu on puhtaasti luonnonhoidollinen

Runsaan hehtaarin alue on kulotettu Evolla luonnonhoidollisista syistä. Kuva: Esa Lientola
Runsaan hehtaarin alue on kulotettu Evolla luonnonhoidollisista syistä. Kuva: Esa Lientola

Jouko Astor toi mielipiteessään esiin huolensa Evon metsien käsittelystä kuvan kanssa (HäSa 26.8.).

Kyse on Evon opetusmetsän Syrjänalusen harjulla tehdystä pienialaisesta, runsaan hehtaarin, puhtaasti luonnonhoidollisesta hakkuusta, joka ei kuulu metsätalouden piiriin.

Hakkuun tavoitteena on parantaa uhanalaisen harjuluonnon ja sen lajiston elinmahdollisuuksia.

Alueen hakkuu kohdistui täystiheään, luontoarvoiltaan vähäiseen viljelymännikköön, joka kulotettiin hakkuun jälkeen. Hakkuussa alueelle jätettiin normaalia metsätaloutta vähemmän järeytyviä puita.

Tavoitteena avoin männikkö

Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on luoda harjuille luonteenomainen harvapuustoinen männikkö, joka on avoin, valoisa ja paahteinen ja soveltuu paremmin erityisesti tällaisessa elinympäristössä viihtyville lajeille.

Syrjänalusen harjun luonnonhoidollinen hakkuu ja kulotus kuuluivat valtakunnalliseen Paahde-LIFE -hankkeeseen.

Paahdeympäristöjen puolesta

Hankkeen tarkoituksena on parantaa aktiivisella luonnonhoidolla voimakkaasti taantuneiden paahdeympäristöjen tilaa.

Paahdeympäristöjen ominaispiirteet ovat muuttuneet metsäpalojen vähyyden ja lisääntyneen puustoisuuden takia normaaleja kangasmetsiä muistuttaviksi.

Tästä syystä viimeisimmissä luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarvioinneissa niiden merkitys on korostunut.

Uhanalaisista metsälajeista 16 prosenttia katsotaan tällaisten elinympäristöjen lajeiksi. Esimerkiksi monille tuttu kissankäpälä on taantunut ja luokitellaan silmälläpidettäväksi lajiksi.

Paahdeympäristöjen luonnonhoidosta ja Paahde-LIFE -hankkeesta tarkemmin https://www.metsa.fi/projekti/paahde-life-hanke/

Vaikutus maisemaan on voimakas

Hakkuu ja kulotus vaikuttavat voimakkaasti maisemaan.

Toivottavasti alueella liikkujat hyväksyvät hakkuun luonnonhoidolliset tavoitteet, sekä myös pitkällä tähtäimellä avoimeen harjumaisemaan tähtäävät toimenpiteet ja siten ymmärtäisivät lyhytaikaiset maisema- ja virkistyshaitat.

Päivän lehti

29.9.2020

Fingerpori

comic