Mielipiteet

Mielipide: Paras kutsu uusille lapsiperheille – Tutkittua tietoa ja arviointia varhaiskasvatuksen tueksi

Hämeenlinnalainen Liivuoren päiväkoti toimii samassa rakennuksessa Jukolan koulun kanssa. Kuva on viime heinäkuulta. Kuva: Pekka Rautiainen
Hämeenlinnalainen Liivuoren päiväkoti toimii samassa rakennuksessa Jukolan koulun kanssa. Kuva on viime heinäkuulta. Kuva: Pekka Rautiainen

Varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme kivijalka, joka ansaitsee tutkimustietoon perustuvaa kehittämistä. On hyvä muistaa muutama innovatiivisen kehittämisen lainalaisuus: Julkisen sektorin innovaatiot voivat onnistua vain, jos kehittämiseen on sitoutunut sekä henkilöstö että esimies- ja virkamiestaso. Varhaiskasvatus on yhteistä työtä.

Uuden kokeilu ansaitsee taakseen tutkittua tietoa. Koko varhaiskasvatus ansaitsee tätä – kyse on elinikäisen ja jatkuvan oppimisen perustusten rakentamisesta. Innovaatioita ja kehittämistä tulee arvioida. Suuntaa pitää pystyä muuttamaan arvioinnin perusteella.

Uuden oppimista ja kokeilukulttuuria

Parhaimmillaan saatu arviointitieto johtaa uuden oppimiseen ja kokeilukulttuurin kehittymiseen. Olisiko nyt hyvä hetki pysähtyä arvioimaan 1–5-vuotiaiden ryhmien toimivuutta?

Varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on sosiaalisten – yhdessä tekemisen – taitojen oppiminen. Nykykäsityksen mukaan ei ole olemassa ns. opettajaa ja oppijaa erikseen, vaan oppimisessa olemme kaikki aktiivisessa roolissa. Kaikissa vuorovaikutustilanteessa opimme yhdessä.

Yhdessä tekeminen unohtuu päätöksissä

Näyttää kuitenkin siltä, että vuorovaikutus varhaiskasvatuksesta vastaavien aikuisten kesken on edelleen opettaja–oppija-tasolla. Päätöksiä tehdessä unohtuu yhdessä tekeminen ja oppiminen, kuuntelu ja keskustelu. Inhimilliset arvot, toisen henkilön kunnioittaminen on pidettävä kirkkaana mielessä, kun työskennellään kaikkein arvokkaimpien, lasten kanssa.

Ei ole yhdentekevää millaisia oppimiskokemuksia lapsille tarjotaan. Varhaiskasvatuksessa lapsen käsitykseen itsestään oppijana ja osallisena vaikuttaa suuresti kolme tekijää: toiset lapset, lähellä olevat aikuiset (varhaiskasvatuksen henkilöstö) sekä monipuolinen oppimisympäristö. Oppimisympäristö vaikuttaa lapsen kehitykseen erityisesti varhaisessa kasvuiässä.

Hämeenlinna on valikoitunut yhdeksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi.

Pilotointi alkaa jo tulevana syksynä, jatkuen vuoteen 2024 asti. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin. Samaan aikaan ajetaan esiopetuksen siirtämistä koulujen yhteyteen ja palveluverkon supistamista.

Olemme tärkeiden valintojen äärellä

Nyt olemme tulevaisuuden kannalta erittäin merkityksellisten ja tärkeiden valintojen äärellä.

Hämeenlinnalla on mahdollisuus tarjota lapsille turvalliset, terveelliset, leikkiä tukevat, ikätasoisen mukaiset oppimisympäristöt – päiväkodit. Jos varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämistä johdetaan ja suunnitellaan pelkästään poliittisesti tai taloudellisesti, lopputulos ei palvele tarkoitustaan.

Päätösten tulee pohjautua vahvoihin pedagogisiin perusteluihin sekä tietoon lapsen kasvusta, kehityksestä ja tarpeista.

Kokemusasiantuntijuutta löytyy runsaasti

Kokemusasiantuntijuutta Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä löytyy runsaasti.

Annetaan heille ääni, kuunnellaan heitä ja lähdetään rakentamaan yhteistyössä laadukasta varhaiskasvatusta. Laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus ja esiopetus ovat tämän kaupungin paras mahdollinen kutsu uusille lapsiperheille sekä kelpoisuuden täyttävälle henkilöstölle.

Olemme tulevissa kuntavaaleissa kokoomuksen ehdokkaina Hämeenlinnassa.

Menot