fbpx
Uutiset

Antti Rinne nimettiin odotetusti hallitustunnustelijaksi – Näitä asioita hän kysyy puolueilta hallituspohjan selvittämiseksi

Eduskuntapuolueiden edustajat valitsivat odotetusti sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen hallitustunnustelijaksi. Kuva: Joel Maisalmi
Eduskuntapuolueiden edustajat valitsivat odotetusti sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen hallitustunnustelijaksi. Kuva: Joel Maisalmi

Eduskuntapuolueiden edustajat valitsivat perjantaina odotetusti hallitustunnustelijaksi suurimman puolueen, sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen.

Rinne jätti samalla eduskuntaryhmille kysymykset, joihin saatavien vastausten tarkoituksena on hahmottaa, minkä puolueiden kanssa hän aloittaa varsinaiset hallitusneuvottelut. Kysymykset ovat samat kaikille.

Kysymyspatteristo koostuu kahdeksasta ilmiöstä ja niihin perustuvista tarkentavista kysymyksistä.

Ne koskevat hiilineutraalisuutta ja luonnon monimuotoisuutta, Suomen asemaa maailmassa ja EU-politiikkaa, turvallista oikeusvaltiota, Suomen elinvoimaisuutta, luottamuksen ja tasa-arvon työmarkkinoita, kestävää taloutta, hyvinvointivaltion oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä osaamista, sivistystä ja innovaatioita.

Lisäksi kysytään sote-uudistuksesta ja sosiaaliturvan uudistuksesta.

Vastaukset vapunaattona

Vastauksia puolueilta odotetaan vapunaaton keskipäivään mennessä. Mitä tahansa ei voi vastata, vaan vastausten on perustuttava puolueiden kirjallisiin asiakirjoihin ja puolueiden tekemiin linjauksiin.

Rinne on kertonut, että vastauksia analysoidaan pari päivää ja puolueiden kanssa käydään tarkentavia keskusteluja. Hallituspohja voisi olla ehkä selvillä 7. toukokuuta, sitä ennen käytyjen tarkentavien neuvottelujen jälkeen.

Varsinaiset hallitusneuvottelut alkaisivat sen jälkeen.

Rinteen tavoitteena on saada hallitusohjelmasta neuvottelutulos 27. toukokuuta. Näin uusille ministereille jäisi kuukausi aikaa valmistautua heinäkuun alussa alkavaan Suomen EU-puheenjohtajakauteen ja EU:n ministerineuvostojen johtamiseen.

Liike Nytin edustaja Harry Harkimo ei osallistunut hallitustunnustelijan valintaan. Harkimon paikka Arkadia-salissa oli tyhjä.

Kysymykset

1.Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

a.Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?

b.Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?

c.Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?

2. Suomi on kokoaan suurempi maailmalla

a.Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?

b.Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?

c. Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?

d. Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?

3.Turvallinen oikeusvaltio Suomi

a. Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?

b.Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?

c.Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?

d. Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?

4. Elinvoimainen Suomi

a.Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?

b.Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?

c. Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?

5.Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

a. Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?

b. Miten uudistaisitte perhevapaita?

c. Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?

6. Kestävän talouden Suomi

a.Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvun selvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?

b. Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.

7.Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

a. Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?

b.Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti.

c Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?

8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

a. Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne.

b.Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.

c. Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?

d.Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa?

9. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?

10 Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä

Edit: Korjattu hallituspohjan selviämisaika 7:nneksi toukokuuta.

Menot