Move-mittausten sukupuolittuneet osiot olisi poistettava, vaatii Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien yhdistys LIITO. Se ehdottaa myös vaihtoehtoisia järjestystapoja Movelle: mittauksia ei ole pakko järjestää liikuntatunneilla, vaan esimerkiksi osana koulun liikuntapäivää.
Uutiset

Ei syytä paniikkiin, mutta Movea pitäisi kehittää – liikunnanopettajien yhdistys rauhoittelee mittauksista syntynyttä hälyä

Move-mittaukset eivät ole ainoastaan terveydenhuoltoa varten, muistuttaa Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien yhdistys LIITO.
Yhdistys ottaa kantaa vilkkaaseen keskusteluun, jossa on pohdittu viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille tehtävien, fyysistä toimintakykyä mittaavien

Move-testien tarpeellisuutta ja turvallisuutta. Movesta se ei olisi valmis luopumaan.

– Hätäilyn ja paniikkinappulan painamisen sijaan olisi aiheellisempaa miettiä, millaisia toimenpiteitä ilmenneiden ongelmien suhteen pitäisi tehdä.

Opetushallituksen rahoittamana järjestettiin Move-täydennyskoulutuskiertue, joka käsitti yhteensä 12 paikkakuntaa. Nyt voisi olla paikallaan järjestää uusi kiertue, jossa kootaan yhteen luokan- ja aineenopettajat, rehtorit ja terveydenhoitajat. Toimivien käytäntöjen löytäminen on tärkeää hyvän tavoitteen saavuttamiseksi, LIITO ehdottaa.

LIITOn mukaan Moven mittaamat asiat kytkeytyvät useisiin opetussuunnitelman oppimisen taitojen tavoitteisiin, kuten motoristen perustaitojen harjoittamiseen.
Lisäksi se muistuttaa, että mittaukset tarjoavat opettajalle pedagogisen työkalun, joka antaa arvokasta tietoa oppilaalle, opettajille, vanhemmille ja kouluyhteisölle.

– On tärkeää pitää mielessä, että kyseessä ei ole oppilaan suorituskykyä mittaava patteristo, vaan tarkoituksena on selvittää oppilaiden arjen toimintakykyä ja heidän arjessa jaksamisen edellytyksiään.

Oppilaiden mielipide on unohtunut

Liikunnanopettajien yhdistyksen mielestä Move-keskustelussa on unohtunut oppilaiden mielipide. Sen mukaan moni oppilas haluaa tehdä erilaisia mittauksia ja saada tietoa itsestään.

Move-mittauksia on arvosteltu muun muassa siitä, että niiden tuloksia ei ole hyödynnetty laajoissa terveystarkastuksissa. Syynä on pidetty tietämättömyyttä ja terveystarkastusten väärää ajoittamista.
LIITOn mukaan kuntien ja koulujen toimintatapoja tulisi kehittää yhdessä.

– Move-mittaukset tulisi nähdä ennaltaehkäisevän kouluterveydenhuollon uutena valtakunnallisena ja paikallisena tukitoimena.

Se pitää Movea parannuksena aiempaan, sillä monen nuoren toimintakykyä on mitattu vasta armeijassa, ja armeijaa käymättömiltä ei välttämättä lainkaan.

Suomen Luokanopettajat ry. arvosteli viime keskiviikkona Lännen Median jutussa Movea kovin sanoin siitä, että mittauksissa opettajat joutuvat tekemään terveydenhoitajan tehtäviä. LIITOn mukaan tästä ei ole kyse, vaan on ennen kaikkea ammattilaisten yhteistyöstä.

Mittauksia ei tarvitsisi toistaa
LIITO muistuttaa, että vain terve oppilas voi osallistua mittaukseen. Se ei kannata mittausten järjestämistä myöhemmin testipäivänä poissaolleille oppilaille.

– Mittausten toistaminen yksittäisten oppilaiden takia ei ole tarkoituksenmukaista muiden oppilaiden näkökulmasta. Joskus oppilaalta voi jokin koe jäädä tekemättä, mutta se ei hänen koulunkäyntiään kaada. Samaa järkeä on hyvä käyttää myös Move-mittauksissa.

Myös mittausten sukupuolittuneet osiot ovat saaneet runsaasti arvostelua osakseen. LIITOn mielestä nykyinen sukupuolittunut jako olisi poistettava.

Opettajien on tunnettava ohjeet
Julkilausumassaan yhdistys muistuttaa myös, että koulujen on tärkeä pyytää huoltajia ilmoittamaan sellaisista oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta Move-mittausten turvalliseen suorittamiseen.

LIITOn mukaan myös opetuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että mittauksia tekevät opettajat tuntevat Move-ohjeet ja noudattavat niitä.
Yhdistys esittää myös vaihtoehtoisia järjestystapoja Movelle. Sen mukaan mittauksia ei ole pakko järjestää liikuntatunneilla, vaan esimerkiksi osana koulun liikuntapäivää.