Uutiset

Ely-keskus haluaa tölkkitehtaan melusta selvityksen

Hämeen ely-keskuksen mukaan Hämeenlinnan Moreeniin rakennettavan Can-Packin juomatölkkitehtaan aiheuttamaa melua sekä jätevesien varastointia poikkeustilanteissa on selvitettävä tarkemmin ennen ympäristöluvan myöntämistä. Näin ely-keskus toteaa Etelä-Suomen hallintovirastolle antamassaan lausunnossa.

Laitosta valvovana viranomaisena ely-keskus edellyttää, että melu on selvitettävä laskennallisesti yhteispohjoismaisella laskentamallilla. Meluvyöhykkeet on esitettävä kartalla selkeästi. Lupahakemusta on täydennettävä myös kuvauksella kemikaalien ja jätteiden käsittelystä ja varastoinnista.

Prosessissa syntyvät jätevedet käsitellään laitoksen omassa jätevedenpuhdistamossa, minkä jälkeen ne johdetaan viemäriin ja edelleen HS Veden Paroisten jätevedenpuhdistamolle.

Lupahakemuksen riskitarkastelussa esitetään, että jos jäteveden pääsy viemäriin joudutaan keskeyttämään, johdetaan se 18 kuution varasäiliöön. Varasäiliö riittää kuitenkin vain noin tunniksi.

Ely-keskus edellyttää, että ennen kuin ympäristölupa myönnetään, on selvitettävä, miten poikkeuksellisessa tilanteessa toimitaan sen jälkeen, kun varasäiliö on täynnä.

Hakemuksessa esitetään myös, että jäteveden kierrättäminen prosessissa on ympäristön kannalta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Ely-keskus edellyttää, että vedenkierrätysyksikön toteuttaminen on aikataulutettava ja sen toteuttamista on kiirehdittävä. Jätevesilietteen vastaanottopaikka on myös selvitettävä ennen lupapäätöksen antamista.


Savukaasut seurantaan

Ely-keskus vaatii lisäksi, että tölkkien maalauksessa ja kuivauksessa syntyvien savukaasujen sisältämille orgaanisille yhdisteille eli VOC-päästöille asetetaan raja-arvot ja päästöt mitataan vuosittain ainakin toiminnan alkuvuosina.

Laitos suunnittelee vähentävänsä päästöjä johtamalla savukaasut ensin jälkipolttimeen ja vasta sen jälkeen ulkoilmaan.

Puolalainen Can-Pack S.A. ryhtyy valmistamaan Moreeniin kohoavalla tehtaalla juomatölkkejä panimoteollisuuden tarpeisiin. Tehtaan tuotannoksi on arvioitu noin 3 miljoonaa tölkkiä päivässä. (HäSa)