Uutiset

Janakkalan jätevedet

Lehdessä kirjoitettiin 14.4 Janakkalan jätevesien tulevaisuuden käsittelyvaihtoehdoista. Vaihtoehtoina on nykyisten puhdistamoiden saneeraus, puhdistamisen keskittäminen Turenkiin tai jätevesien siirtäminen ja käsitteleminen Hämeenlinnan Paroisten puhdistamolla.

Viimeksi mainitun vaihtoehdon osalta mainittiin, että Paroisten puhdistamon allastilat tulisi liki kaksinkertaistaa, johon kuluisi noin 10 miljoonaa euroa. Janakkalan jätevesien osuus Paroisille tulevasta vesimäärästä olisi noin 15 % (tulovirtaama 4 000 kuutiota vuorokaudessa) ja aineskuormituksesta 25 %.

Hiukan meillä vesiyhtiössä epäillään noin suuria kustannusvaikutuksia.

Nykyisin on teknisesti muitakin vaihtoehtoja väkevien jätevesien käsittelylle kuin yksikertaisesti nykyisten allastilojen suoraviivainen laajentaminen.

Kustannusten osalta voisi vertailukohdaksi mainita, että pari vuotta sitten valmistunut Porvoon Hermanninsaaren keskusjätevedenpuhdistamo (tulovirtaama 14 000 kuutiota vuorokaudessa) maksoi kokonaisuudessaan alle 10 miljoonaa euroa. Laitos on niin sanottu typenpoistolaitos.

Tarkasteluissa tulisi aina huomioida myös puhdistustulos – vesistöjen takiahan jätevesiä käsitellään.

Paroisten vaihtoehdossa puhdistustulos olisi (nykyiseen tapaan) Turengin puhdistamoa huomattavasti korkeatasoisempi: orgaanisen aineksen jäämät ovat Paroisten vaihtoehdossa kolmannes ja fosforijäämät puolet Turengin vaihtoehtoon verrattuna.

Lisäksi liete käsitellään Paroisilla siten, että mädätysmenetelmän avulla lietemäärä pienenee noin kolmanneksen, mädättämökaasu (metaani) hyötykäytetään ja lietteen muutkin ominaisuudet ovat huomattavasti parempia.

Lopuksi haluan esittää omana mielipiteenäni, että jätevesien keskittäminen nimenomaan Turenkiin saattaisi olla hyvä ratkaisu – pienten puhdistamoiden ylläpito ja hyvän puhdistustuloksen saavuttaminen muuttuu jatkossa yhä vaativammaksi.

Parasta menestystä Janakkalan Vedelle tässä tärkeässä hankkeessa!

Timo Heinonen

toimitusjohtaja

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Päivän lehti

28.1.2020