Uutiset

Kaksi kosteikkoa Tuulokseen vesistöihin

Kahta laskeutusallas-kosteikkoa on toivottu Tuulokseen osana pitäjän vesistöjen kunnostushanketta, jonka kaupungin yhdyskuntalautakunta toteuttaa. Kumpikaan allas ei toteudu vielä tänä vuonna.

-Ensin on tehtävä perusteelliset suunnitelmat, jotta rakenteista tulee toimivat. Kosteikkoa ei voi noin vain lähteä toteuttamaan. Jos kosteikko ei toimi, se ei ole sitä mitä sillä tavoitellaan, kertoo ympäristöasiantuntija Heli Jutila.

Suolijärveen laskevien Pohjoistenjoen ja Ormajoen vesimäärä on Jutilan mukaan niin suuri, ettei allasta voida toteuttaa nopeasti. Kolme maanomistajaa on toivonut allasta.

-Pohjoistenjoen ja Ormajoen laskeutusaltaan suunnittelu on tarkoitus aloittaa tänä vuonna.

Toista kosteikkoa on maanomistaja toivonut Leheejärveen laskevaan pieneen ojaan. Allas lykkääntyy kunnostushankkeen loppupäähän, vuoteen 2013.


Tyrisemänjoen pato puretaan?

Pannujärvellä oli tarkoitus kunnostaa Tyrisemänjoen patoa, mutta toteutusta jarruttaa patoa koskeva aluehallintoviraston päätös. Alapuolisten vesien asukkaat olivat valittaneet, koska ovat olleet tyytymättömiä veden pinnan tasoon.

Kiistelty pato tulee avin ratkaisun mukaan joko purkaa tai sille pitää hakea vesilain mukainen lupa syyskuun loppuun mennessä.

-Jos kukaan ei hae lupaa, pato tulee purkaa. Se olisi hankalaa, koska Pannujärven veden pinta laskisi, Jutila sanoo.

Nykyisen padon on tehnyt Pannujärven suojeluyhdistys 1970-luvulla. Ely-keskus on velvoittanut pitämään siitä huolta. Jutilan mukaan osakaskunta on nyt velvollinen tekemään tarvittavat työt padolla.


Veden laatua mitataan järvistä

Tuuloksen järvihankkeelle hankittiin veden laadun mittauslaite, jota voidaan käyttää muuallakin Hämeenlinnassa. Veden laatua mitataan heinäkuussa ainakin Suolijärvellä, Pannujärvellä, Leheellä ja Oksjärvellä.

-Laite on automaattinen monitoiminen mittari, jonka ideana on, että sillä saadaan suoraan vedestä tietää vesistön tilasta monenlaisia asioita. Sillä voidaan mitata eri syvyyksistä ja eri puolilta järveäkin, onko järven lahdissa eroa.

Varsinainen vesistön näytteenottokierros toteutetaan elokuussa.

-Näytteenotossa käytetään automaattista mittaria, mutta otetaan myös vesinäytteitä. Näytteillä analysoidaan sellaisia suureita, joita ei pystytä mittaamaan mittarilla.

Suunnitelmissa on laskeuttaa Takasenjärven ravinteita kemiallisesti, minkä ansiosta myös Leheen kuormitus pienenee.

Suolijärvi on arvokas lintujärvi, minkä vuoksi järven eteläpään ruoppausta varten on ely-keskus tehnyt linnustoselvityksen. Ruoppauksen toteuttamissuunnitelma tehdään syksyn aikana ja ruoppaus toteutetaan talvella. (HäSa)