Uutiset

Kansakuntamme varpaat

Tapio Lahtinen

Vasemman jalan isovarpaan heilutteluun liittyy monia näkökohtia, jotka on syytä ottaa huomioon jo kesäloman toteuttamissuunnitelman luonnosteluvaiheessa.

Hankkeena vasemman jalan isovarpaan heiluttelu voidaan selkeyden vuoksi jakaa osaprojekteihin, joista keskeisiä ovat 1) tavoitteiden määrittely 2) hankevalmistelu 3) toiminta-aie 4) ryhdyntämenettelyn käynnistäminen 5) fyysinen heilutussuorite 6) tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä 7) jatkotoimenpiteiden suunnittelun käynnistäminen ja aikataulutus.

Tavoiteasetannan kannalta keskeistä isovarpaan heiluttelussa on toiminnan virkistysvaikutusten maksimointi. Siksi varpaan heiluttelu tapahtuukin tavallisesti riippumatossa, puutarhatuolissa tai vastaavassa viihdekalusteessa.

Lyhyellä aikajänteellä päämääränä on mielihyvän ja rentoutumisen tunteen aikaansaaminen varpaan haltijassa, pitkällä tähtäimellä tämän työkyvyn ylläpito sekä ikääntymisen myötään tuomien fyysisten ja psyykkisten oireiden ennaltaehkäisy ynnä edellytysten pohjustaminen työuran jatkumiselle säädettyyn eläkeikään saakka.

Jos tarkastelua laajennetaan yksilötasolta, korostuu vasemman jalan isovarpaan heiluttelun merkitys aktiiviväestön ja eläkeläisten määrän kansantaloudellisesti mahdollisimman edullisen suhteen ylläpidon kannalta.

Suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää työikäisen väestön varpaiden heiluttelua tuleekin kaikin tavoin edistää. Avainasemassa on tutkimus- ja tiedotustoiminta, jonka koordinoinnista vastaavat lääninhallitukset.

Fyysisesti vasemman jalan isovarpaan heiluttelu virkistystarkoituksessa on verraten kevyttä toimintaa. Erityisiä turvavarusteita ei vaadita, kunhan suorituspaikan, yleensä kiinteistön piha-alueen, turvallisuudesta on huolehdittu asianmukaisesti.

Myöskään erillistä lupaa toiminnan harjoittamiselle ei ainakaan toistaiseksi edellytetä.

Isovarpaan heiluttelun tulosten arviointia vaikeuttaa toiminnan järjestäytymättömyys. Yksittäisten toimijoiden tavoitetasoissa voi olla huomattaviakin eroja, samoin esiintyy tehottomuutta itse heilutustapahtumassa. Yleisten valtakunnallisten kriteerien luominen onkin lähiajan tavoitteista tärkeimpiä.

Varpaiden heiluttelu on maassamme tähän saakka ollut sääntelemätöntä, pitkälti kansalaisten omaan harkintaan pohjautuvaa toimintaa.

On kuitenkin aiheellista pohtia, saavutetaanko varpaiden heiluttelulle asetetut kansantaloudelliset ja -terveydelliset tavoitteet yksinomaan vapaaehtoisuuteen perustuvalla aktiivisuudella. Tulevien vuosien haasteet huomioon ottaen maamme kilpailukyky edellyttänee toiminnan tehostamista tälläkin sektorilla.

Valitettavasti alkaneen kesän heiluttelutoimintaan on myöhäistä enää puuttua hallinnollisin toimin. Katseet onkin nyt määrätietoisesti suunnattava seuraavaan kesälomakauteen.

Päivän lehti

7.8.2020