Uutiset

Käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennusalueen YVA etenemässä

Ekokem-Palvelu suunnittelee teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajentamista Kuulojan alueella Hausjärven puolella sekä loppusijoitusalueen rakentamista Riihimäen kaupungin puolelle. Uudella alueella aiotaan paalata jätteitä loppusijoittamisen lisäksi.

Ekokem-Palvelun nykyinen alue on noin kahdeksan hehtaaria. Arvioitavien laajennusalueiden pinta-ala on noin 21 ha, mistä käsittelykeskuksen osuus on 17 ja loppusijoitusalueen neljä ha.

Uudella alueella käsitellään vuosittain keskimäärin noin 230 000 tonnia jätettä. Laajennusalueelle kasvatetaan nykyistä käsittelyaluetta. Sinne suunnitellaan myös uuden loppusijoitusalueen rakentaminen ja käyttö, suotovesien varastointi ja käsittely sekä varikkoalue.

Kuulojan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen laajennuksen YVA-menettely jatkuu parin vuoden tauon jälkeen. Ekokem-Palvelu Oy on nyt toimittanut Hämeen ELY-keskukseen laajennushankkeen YVA-selostuksen, jossa on esitetty päivitetty kuvaus hankkeesta ja hankkeen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot.

Arvioinnissa tarkastellut vaihtoehdot ovat hankkeen toteuttamatta jättäminen ja hankkeen toteuttaminen. Alavaihtoehtoina tarkastellaan vesien puhdistamista ja johtamista viemäriin, Ekokemin prosessivedeksi tai ympäristöön.

Arviointiselostuksessa on esitelty hankkeen rakentamis- ja toimintavaiheen vaikutuksia sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia.


Ei biojätevettä Myllyojaan

Hankkeen arvioidaan olevan ympäristöllisesti toteuttamiskelpoinen, kun otetaan huomioon vesienkäsittely: jätevesien johtaminen Myllyojaan ei arvioinnin mukaan ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, jos käsiteltävien vesien joukossa ovat biojätteen käsittelystä syntyvät jätevedet. Toiminnan melutasot alittavat selostuksen mukaan ohjearvot, mutta loppusijoitusalueen louhinnassa tarvitaan meluntorjuntatoimia.

Arviointiselostus on nähtävillä Riihimäen kaupungintalolla ja pääkirjastossa sekä Hausjärven kunnanvirastossa ja pääkirjastossa ja Hikiän ja Ryttylän kirjastoissa. Se on nähtävillä myös ELY-keskuksen verkkosivuilla. (HäSa)

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic