Uutiset

Kattavasta sosiaaliturvasta ei ole varaa luopua

Vasemmistoliiton Helena Puistola ehdottaa (HäSa 2.8.) joko provokaationa tai vahingossa sosiaaliturvaetuuksien muuttamista harkinnanvaraisiksi vähäosaisimpien tilanteen korjaamiseksi. Kokemusperäisesti kuitenkin tiedetään eriarvoisuuden olevan syvintä juuri niissä yhteiskunnissa, joissa sosiaaliturva on harkinnanvaraista ja tarkoin kohdennettua.

Universaali ja leimaamaton sosiaalipolitiikka on sitä vastoin hyvinvointivaltion perusta. Sosiaaliturvan tarkoituksena on kattaa kaikki yhteiskunnan jäsenet kuitenkin niin, että siihen vaikuttavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ikä, terveydentila, siviilisääty ja talouden koko, asema työelämässä, koulutus ja taloudellinen toimeentulo.

Avaimia tulo- ja hyvinvointierojen kaventamiseen ovat vähimmäisturvan tason tuntuva korottaminen, verotuksen uudistaminen sekä peruspalveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen. Esimerkiksi työmarkkinatuen liian alhainen taso johtaa tarpeeseen hakea lisäksi toimeentulotukea elämiseen. Tällä tavalla erityisen tarveharkinnan piiriin tulevat kansalaiset tuskin uskovat järjestelyn kohentavan heidän asemaansa.

Myös kansalaisten luottamus kuntapalveluihin on saatava palautumaan. Tyytymättömyys ja epäluottamus julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin johtaa keskiluokan enenevään yksityisten palveluiden käyttöön, mikä edelleen vähentää heidän veronmaksuhalukkuuttaan kaksinkertaisen maksurasituksen vuoksi. Siitä seuraa puolestaan tilanne, jossa vähäosaisimmille ainoaksi vaihtoehdoksi jäävät julkiset palvelut kurjistuvat vielä entisestään.

Näin ollaan hyvää vauhtia luisumassa kaksien kansalaisten yhteiskuntaan, jossa varakkaat vakuuttavat itsensä sosiaalisten riskien varalta mieluummin yksityisesti ja markkinaperusteisesti ja julkinen valta hoitaa köyhät ja osattomat.

Jaan Helena Puistolan kanssa huolen eriarvoisuuden kasvusta. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamisen on oltava hyvinvointipolitiikan keskiössä. Terveyskeskuspalveluiden hyvä saatavuus on olennaista silloin, kun halutaan kaventaa terveyseroja – kuilua eri sosiaaliryhmien välillä koetussa terveydentilassa ja eliniänodotteessa.

Toimivilla sosiaalipalveluilla ja -etuuksilla puolestaan myötävaikutetaan mahdollisuuksien tasa-arvoon ja ehkäistään huono-osaisuuden periytymistä sukupolvelta toiselle. Suomalaista sosiaaliturvaa on rakennettu ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden voimin. Sitä ei ole varaa menettää. Hyvinvointivaltiossa kaikki maksavat ja kaikki saavat.

Satu Koskela

valtuutettu (sd.)

Janakkala

Päivän lehti

22.1.2020