Uutiset

Lautakunta myönsi Vähikkälän Kansalanharjulle murskausluvan

Sorajalostus Kurjenmäki saa ympäristöluvan maa-ainesten murskausta varten, mikäli Janakkalan ympäristölautakunnan tiistainen päätös saa lainvoiman.

Tätä ympäristölupa-asiaa on käsitelty kauan ja hartaasti. Ensimmäinen ympäristölupapäätöksen ympäristölautakunta perui itse menettelytapavirheen takia. Toisen päätöksen kumosi Vaasan hallinto-oikeus viime joulukuussa.

Pohjavesi otettu huomioon
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi luvan muun muassa siksi, ettei lupahakemuksessa ollut riittävää selvitystä pohjavesialueesta. Hallinto-oikeus katsoi, että uudessa lupakäsittelyssä tulee selvittää pohjavesiasioita ja pohjaveden suojaamista. Niin ikään on selvitettävä muun muassa pöly- ja meluvaikutuksia ja haittojen vähentämismahdollisuuksia.

Uudessa luvassa onkin entistä enemmän määräyksiä pohjaveden pilaantumisriskin vähentämiseksi ja pohjavesivaikutusten seuraamiseksi.

Melu- ja pölyhaittoja vähennetään toiminta-aikoja rajoittamalla sekä melun ja pölyn leviämistä estävillä toimilla.

Ely-keskus antoi huhtikuussa lausunnon, jonka mukaan Kurjenmäen hakemuksen mukainen toiminta vaarantaa pohjaveden laadun eikä toiminnalle tule sen takia myöntää lupaa. Ely-keskus kiinnitti huomiota erityisesti öljykäyttöisen murskauslaitteen tankkaukseen.

Tankkaus turvalliseksi
Ympäristöluvassa on kiinnitetty huomiota tankkauksen turvallisuuteen. Koneet on tankattava pakettiautoon kiinnitettävän välitankin avulla. Tankkauksen apuna ei siis saa käyttää kanistereita eikä tynnyreitä. Myös valumakaukaloa on käytettävä, jotta polttoöljyä ei pääse maaperään.

Janakkalan ympäristöviranomaiset katsovat, ettei ole kohtuullista vaatia toiminnanharjoittajalta sähkökäyttöisen murskaimen hankintaa, koska kyse on pitkään jatkuneen toiminnan viimeisistä vuosista. Lisäksi ottoalueella käytetään joka tapauksessa muita koneita, jotka toimivat polttoöljyllä.

Jo aiemmin myönnetty maa-aineslupa vaatii, että polttoaineiden varastointi- ja tankkauspaikka on siirrettävä nykyisestä paikastaan reunemmalle. Uusi paikka on entistä korkeammalla, joten välimatka pohjaveden pintaan pitenee.

Joissakin lähiseudun asukkaiden jättämissä muistutuksissa on korostettu räjäytyksien negatiivisia vaikutuksia. Räjäytyksiä alueella ei kuitenkaan tehdä, koska uusi maa-aineslupa ei salli kallion louhintaa – alueella murskataan vain kiviä. Lisäksi uusi ympäristölupa kieltää räjäytykset.

Ensimmäinen ympäristölupa
Uusi ympäristölupa on kytketty maa-aineslupaan, jonka Kurjenmäki sai – valituskierroksen jälkeen – viime elokuussa. Kun maa-ainesluvan sallima ottomäärä on otettu, jalostettu ja kuljetettu pois, kiviainestuotantoon liittyvä toiminta päättyy. Alueelle ei saa tuoda muulta maa-aineksia käsiteltäväksi.

Uusi ympäristölupa on laatuaan ensimmäinen, sillä aiemmin Kansalanharjulla on operoitu pelkän maa-ainesluvan turvin. Nykyään tällaiselle toiminnalle vaaditaan ympäristölupa.

Tämä ympäristölupa tulee voimaan noin kuukauden kuluttua, mikäli siitä ei valiteta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Murskauksen aloittamisluvan yrittäjä saa kuitenkin lähes välittömästi eli heti kun ympäristölautakunnan pöytäkirja on tarkastettu. (HäSa)

Päivän lehti

23.2.2020