Uutiset

Nainen työelämässä vuonna 2007

Suomea pidetään sukupuolten tasa-arvon ihannemaana. Miehillä ja naisilla on tasavertaiset oikeudet koulutukseen ja työhön, erillisverotus sekä yksilöllinen sosiaaliturva. Suomessa on selkeästi erikseen naisten ja miesten alat, ammatit ja koulutus.

Se, että miesten tekemästä työstä maksetaan suurempaa palkkaa, kertoo suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa olevasta sukupuolten eriarvoisuudesta. Lainsäädännöstä tuskin löytyy apua palkkaerojen kaventamiseen.

Työpaikoilla työvoiman perinteiset sukupuolen mukaiset käyttötavat muodostuvat haasteeksi jo lähitulevaisuudessa pohdittaessa työvoiman saatavuutta ja osaamisen tarkoituksenmukaista jakautumista.

Naisten palkka on 80 prosenttia miesten palkasta Se, että naiset ovat eri koulutus- ja ammattialoilla kuin miehet, ei ole hyväksyttävä syy maksaa naisille huonompaa palkkaa.

Todennäköistä on, että työmarkkinoiden jakautumisen purkautuminen lisäisi sukupuolten välistä tasa-arvoa. Työn vaativuuden arviointia ja samanarvoisten töiden palkkaeroselvityksiä ei ole tehty tarpeeksi laajasti ja tehokkaasti, eikä poliittista tahtoa matalapalkka-alojen palkkatason nostamiseksi ole löytynyt riittävästi.

Imagoltaan tasa-arvoinen työpaikka vetää puoleensa osaavia naisia ja miehiä. Kun perinteiset sukupuoleen liittyvät käsitykset eivät rajoita rekrytointia ja työntekoa, tulee työorganisaatiosta joustavampi. Tällöin myös erilainen osaaminen saadaan paremmin käyttöön.

Pitäisikö siis tyttöjä ja poikia jo varhain kannustaa valitsemaan epätyypillisiä aloja ja ylittämään perinteiset rajat jo koulutuksessa?

Työn ja perheen yhdistäminen on naisille selvästi vaikeampaa kuin miehille. Perhevastuu ei useinkaan jakaudu tasaisesti vanhempien kesken. Suurin osa kotitöistä on edelleen naisten vastuulla, ja valtaosan vanhempainvapaista ja hoitovapaista käyttävät äidit. Tämä vaikuttaa suoraan naisten työllistymiseen, urakehitykseen ja eläke-etuuksien kertymiseen.

Naisena ja äitinä pidän tärkeänä mahdollisuuttani osallistua työelämään. Voin turvallisesti jättää lapseni hyvään hoitoon ja kouluun ja keskittyä päiväksi työn tekoon. Pidän perhettä voimavarana, jonka avulla selviydytään vaikeistakin asioista. Naiset ja miehet eroavat anatomisilta ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan.

Tasa-arvon näkökulmasta kiinnostavaa ei ole niinkään sukupuoli fyysisenä tai biologisena ominaisuutena. Tärkeämpää on oivaltaa sukupuolen olevan ennen kaikkea kulttuurisesti ja sosiaalisesti tuotettu.

Useimmiten sukupuoleen liitetyt käsitykset, odotukset ja toiminta on tiedostamatonta. Työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän pioneereja, jotka murtavat perinteisiä kaavoja ja raivaavat tietää uusille toimijoille ja toimintavavoille. Tähän työhön me tarvitsemme kumpaakin sukupuolta.

Irmeli Elo

kotihoidonohjaaja

kansanedustaehdokas (kok.)

Janakkala

Päivän lehti

28.1.2020