Uutiset

Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä

Julkisuudessa on käsitelty aktiivisesti kaupallisten radioiden toimilupapäätös-tä. On tarpeen tuoda esiin päätöksen taustoja laajemmin.

Sävelradion omistava Suomen Uutisradio Oy sai ylivoimaisesti parhaan, val-takunnallisen taajuuskokonaisuuden (Radio Nova). Tämän vuoksi valtioneu-vosto ei katsonut mahdolliseksi myöntää osavaltakunnallista toimilupaa sa-malle toimijalle.

Valtioneuvoston yksimielisesti tekemää toimilupapäätöstä valmisteltiin erittäin perusteellisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti jo tammikuussa 2004 asiantuntijatyöryhmän, jonka ehdotukset olivat laajan lausuntokierroksen jälkeen pohjana hallituksen esitykselle televisio- ja radiolain muuttamisesta. Hallitus sai eduskunnan vastauksen saatteena tiukat ohjeet lupakierrokselle.

Ministeriö teetti selvitykset sekä radiotoiminnan taloudesta että tarjonnasta. Myös taajuussuunnitelma uudistettiin ja siitäkin alan toimijoilla oli mahdollisuus antaa lausunto.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähti siitä, että valmistelun on oltava avointa ja uusia ideoita edistävää. Sekä ministeri Susanna Huovinen (sd.) että hänen edeltäjänsä ministeri Leena Luhtanen (sd.) ovat toistuvasti korostaneet, että uudet luvat jaetaan puh-taalta pöydältä. Tätä lakiin perustuvaa linjausta ei kukaan kyseenalaistanut. Toimijat hakivatkin vilkkaasti ristiin toistensa nykyisiä taajuuksia.

On vaikea uskoa, että kukaan alan toimija voisi olla aidosti yllättynyt siitä, että kaiken tämän jälkeen toimijakenttään tuli muutoksia. Pettymyksen toki ym-märrämme.

Sävelradio siirtyi Suomen Uutisradio Oy:lle markkinoilla tapahtuneen kaupan kautta. Valtioneuvosto hyväksyi siirron, mutta totesi, että toimilupa on voi-massa vain vuoden 2006 loppuun. Samalla muistutettiin, että toimilupakier-roksen yhteydessä on mahdollisuus tarkastella radiotoiminnan kokonaisuutta uudelleen. Suomen Uutisradio Oy teki kaupan nämä seikat tietäen eli se siis otti riskin.

Jos Suomen Uutisradio olisi asetettu lupakierroksella erityisasemaan sen ai-emmin tekemän kaupan vuoksi, olisi loukattu tasapuolisen kohtelun vaati-musta ja lakia. Laki ei anna mahdollisuutta suosia alalla jo olevia toimijoita, vaan kaikki hakijat ovat tasavertaisia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on korostanut, että toimilupia koskevan päätösvallan on oltava aidosti valtioneuvoston käsissä. Hallitus ei saa toimen-piteillään siirtää sitä esimerkiksi radioyhtiöiden ostajille ja myyjille.

Tehty ratkaisu ei ollut helppo, mutta se edustaa kestävää viestintäpolitiikkaa.

Tavoite on monipuolinen kokonaisuus niin ohjelmistoltaan kuin omistuspoh-jaltaan.

Perttu Puro

valtiosihteeri(sd.)

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic