Uutiset

Samasta työstä saa Suomessa saman palkan

 

Nainen saa Suomessa samasta työstä saman palkan kuin mieskin. Sukupuolierot keskipalkoissa johtuvat töiden erilaisuudesta ja osittain myös työmäärien eroista.

Sanonta ”naisen eurosta” perustuu sukupuolten väliseen ansioeroon koko työmarkkinoilla. Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan naiset ansaitsivat vuonna 2013 keskimäärin 83 prosenttia miesten tienesteistä.

Yliaktuaari Sampo Pehkonen Tilastokeskuksesta korostaa, että ansiotasoindeksi kuvaa ensisijaisesti palkansaajien ansioiden muutosta.

Se ei kerro mitään mahdollisista eroista samoissa tai samanarvoisissa töissä.

Kun vertailua tarkennetaan ammattinimikekohtaiseksi, sukupuolten välinen palkkaero putoaa heti kuuteen prosenttiin – eikä tarkastelussa Pehkosen mukaan huomioida koulutusta, ikää tai muita palkkaan vaikuttavia tekijöitä.

Samapalkkaisuusohjelman projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä kertoo, että palkkasyrjintäkanteet ovat Suomessa suhteellisen harvinaisia.

– Työnantajat noudattavat pääsääntöisesti työehtosopimuksia. Samasta työstä saadaan yleensä samaa palkkaa, ja jos henkilökohtaisessa suoriutumisessa on eroa, voi palkkakin toki olla ihan laillisesti erilainen.

Tasa-arvokeskustelu onkin siirtynyt hankalasti määriteltävään ”samanarvoisen työn” käsitteeseen, jolle Viitamaa-Tervonen haluaa ”uutta käytännön ulottuvuutta”.

– Eli kysymys kuuluu, kohdellaanko naisten ja miesten yhtä vaativia töitä samalla tavalla.

Tähän asti eri töiden samanarvoisuutta on jouduttu puntaroimaan lähinnä yksittäisissä tilanteissa, joissa saman työnantajan työntekijät ovat tehneet erilaisia mutta samanarvoisiksi uumoiltuja töitä eri työehtosopimusten alla.

Palkansaajajärjestöissä on löydetty viitteitä myös epätasa-arvosta, kerrotaan SAK:sta ja Prosta.

Pron tutkija Petri Palmu sanoo, että kun eri taustatekijät on vakioitu eli huomioitu, selittymätöntä eroa jää liiton jäsenistön kyselyaineiston perusteella silti peräti kahdeksan prosenttia.

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä EK:sta selittää selittymättömän eron tarkastelun karkeudella, joka hukkaa osan palkkaan vaikuttavista tekijöistä.

– Mitä tarkempi vertailu ja tiheämpi luokittelu, sitä pienemmät erot. Lisäksi pitää tietenkin verrata samassa yrityksessä työskenteleviä, koska yritysten välillä voi olla suuriakin palkkaeroja.

Äimälän mukaan esimerkiksi teknologiateollisuudessa, jossa käytetään varsin yksityiskohtaista ja hyvin tilastoitua palkkausjärjestelmää, ero on vain prosentin luokkaa.

– Mutta jos verrataan vaikkapa kahden johtajan tilastoitua palkkaa ja havaitaan eroa, pitäisi vielä selvittää, onko tosiaan kyse samantasoisista tehtävistä.

Myös Kuntatyönantajat vakuuttaa palkkatasa-arvon toteutuvan täysin.

– Ansioissa eroja syntyy työaikakorvauksissa. Esimerkiksi mieslääkärit päivystävät enemmän kuin naislääkärit, KT:n tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen lisää.

Tutkimusprofessori Tomi Kyyrä VATT:sta huomauttaa, että pienet palkkaerot samoissakin tehtävissä voivat heijastella huomiotta jääneitä eroja työpanoksessa, esimerkiksi palkallisia poissaoloja terveys- ja perhesyistä.

Kyyrän väitöstutkimuksessa nais- ja miestyöntekijöiden palkkaeroksi muodostui neljä prosenttia. Syrjintää ero ei sinänsä ilmennä.

Kyyrä sanoo, että jos naiset todella tekisivät saman työpanoksen merkittävästi edullisemmin kuin miehet, naisten kysyntä työmarkkinoilla nousisi, mikä puolestaan kuroisi palkkaeron vikkelästi umpeen.

Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen Etlasta yhtyy Kyyrän huomioon.

Hänestä yhdelläkään yrityksellä ei olisi reaalimaailmassa varaa maksaa miehille enemmän kuin naisille.

Miehet tekevät selvästi enemmän työtunteja kuin naiset.

Eron suuruudesta taitetaan peistä, sillä totuudenmukainen vertailu – ja sitä kautta tuntiansiovertailu – on erittäin vaikeaa. Todellisia tehtyjä työtunteja ei tilastoida.

Niitä haarukoidaan erilaisilla kyselytutkimuksilla, joista merkittävimmät ovat Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus ja työvoimatutkimus.

Etlan Kauhanen kaipaisi monenlaista aineistoa yhdistävää kokonaisvertailua, jolla saataisiin realistinen kuva myös ansiotasoindeksin ja muiden tilastojen ulkopuolelle jäävistä muuttujista, kuten tunnistamattomista ylityötunneista ja palkallisista poissaoloista. (LM–HäSa)

Naisten ja miesten välillä ei ole palkkakuilua, jos vertailussa huomioidaan todelliset tehdyt työtunnit, esittää yksityinen palkka- ja tilastotutkija Pauli Sumanen.

Hänen mukaansa naiset tienaavat Suomessa työtehtävien erilaisuudesta huolimatta tuntikohtaisesti saman verran ja jopa aavistuksen enemmän kuin miehet.

– Naisten ansiotaso on reilut 80 prosenttia miesten ansiotasosta, mutta se ei ole tasa-arvo-ongelma, sillä samojen naisten palkkataso tehtyä työtuntia kohden on 2–3 prosenttia korkeampi kuin miesten.

Sumasen laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin, ajankäyttötutkimuksen ja työvoimatutkimuksen tietojen yhdistelyyn.

Sumanen on selvitellyt bruttopalkkavertailun ulkopuolisia ansioeroon vaikuttavia tekijöitä, joista merkittävimmät ovat tunnistamattomat ylityöt, tehty viikkotyöaika ja palkalliset poissaolot.

Tulkintaerimielisyydet johtuvat ansiotasoindeksin katvealueista. Indeksi sisällyttää säännöllisen työajan ansioon myös osan ylitöistä, ei huomioi eripituisia normaalityöaikoja ja sisältää palkalliset poissaolot, joita naisilla on enemmän kuin miehillä.

– Väite, että naisen euro olisi 80 senttiä, ei kestä minkäänlaista kriittistä tarkastelua. Se on ideologis-poliittinen legenda, jonka yhteiskuntaa liikuttava voima syntyy sen mantramaisesta hokemisesta, Sumanen sanoo.

Feministisen työelämäkeskustelun keskeinen taustavaikuttaja, tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tilastokeskuksesta ei halua kommentoida Sumasen laskelmia. Hän kuitenkin huomauttaa sähköpostitse, ettei palkkaa makseta ”vain työajan mukaan”.

Sumasen mukaan jo EU:n perussopimus sekä EU-parlamentin päätöslauselma vuodelta 2008 vaativat, että palkkavertailuissa on huomioitava myös tehdyt työtunnit. (LM-HäSa)

Asiasanat