fbpx
Uutiset

STUKin mukaan Talvivaaran kaivoksen uraaniluvalle ei ole esteitä – Ydin- ja säteilyturvallisuusriskit ovat vähäisiä

STUK katsoo, että Terrafamen Oy:n hakemus on vaatimusten mukainen. STUkin mukaan uraanin tuotannon ympäristölle ja ympäristön asukkaille aiheuttamat ydin- ja säteilyturvallisuusriskit ovat vähäisiä.
STUK katsoo, että Terrafamen Oy:n hakemus on vaatimusten mukainen. Arkistokuva kaivosalueelta. Kuva: Annina Mannila
STUK katsoo, että Terrafamen Oy:n hakemus on vaatimusten mukainen. Arkistokuva kaivosalueelta. Kuva: Annina Mannila

Säteilyturvakeskuksen (STUKin) mukaan Terrafame Oy:n uraanin talteenottolaitoksen luvan myöntämiselle ei ole säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta estettä. Luvan Sotkamossa Terrafamen kaivosalueella olevan talteenottolaitoksen käynnistämiselle myöntää valtioneuvosto.

STUKin lausunto uraanin talteenottolaitoksen turvallisuudesta perustuu turvallisuusarvioon. STUK katsoo, että Terrafamen Oy:n hakemus on vaatimusten mukainen. STUkin mukaan uraanin tuotannon ympäristölle ja ympäristön asukkaille aiheuttamat ydin- ja säteilyturvallisuusriskit ovat vähäisiä.

– Vähäiset riskit tarkoittavat käytännössä sitä, että uraanin talteenottolaitoksen työntekijöiden säteilyaltistus jää vähäiseksi eikä väestölle aiheudu lisäaltistusta uraanituotannon aloittamisesta, sanoo tiedotteessa ylitarkastaja Jarkko Kyllönen STUKista.

Terrafamen kaivoksella louhittavassa malmissa uraania on vaihtelevia määriä, suurimmillaan 15-20 mg/kg. Suomessa maaperän keskimääräinen uraanipitoisuus on noin 4 mg/kg. Terrafamen arvion mukaan sen vuosittain käsittelemässä malmissa on noin 300 tonnia uraania, josta puolet liukenee bioliuotuksessa. Uraaninerotuslaitoksessa siitä saataisiin noin 135 tonnia talteen.

Terrafame Oy on hakenut lupaa käynnistää muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenotto ja jalostus niin sanotuksi yellow cake-puolituotteeksi, eli uraanioksidiksi. Siitä valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta.

Kohonneita uraanipitoisuuksia

Toiminnan harjoittaja vastaa laitoksen, työntekijöiden sekä ympäristön säteilyturvallisuudesta. STUKin tehtävänä on Kyllösen mukaan valvoa, että näin myös tapahtuu.

– Talteenottolaitoksen lopputuote luokitellaan ydinenergialain mukaan ydinmateriaaliksi. Lopputuote kuuluu näin ollen kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan piiriin. Valvonnalla varmistetaan, ettei tuotetta päädy vääriin käyttötarkoituksiin, kuten ydinaseisiin, Kyllönen sanoo.

Uraanin talteenoton ympäristövaikutuksista on tehty ympäristövaikutusten arviointi. Arvioinnissa ei tullut esille sellaisia ympäristön säteilyturvallisuuteen liittyviä seikkoja, jotka estäisivät uraanin talteenottolaitoksen käytön Terrafamen tehdasalueella.

Talteenottolaitos tulee osaksi Terrafamen metallitehdasta, eikä uraanin raakajalosteita tarvitse kuljettaa kaivosalueelta muualle käsiteltäväksi ennen valmiin uraanioksidituotteen kuljetusta. Talteenottolaitoksen sijainti kaivosalueen sisällä ja etäällä asutuksesta edistää väestön säteilysuojelutavoitteiden täyttymistä myös mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

– STUK on tehnyt ympäristön säteilyvalvontaa Terrafamen kaivosalueen ympäristössä pitkäjänteisesti, koska kaivoksen vesien hallintaa on valvottu säteilytoimintana vuoden 2012 ympäristövahingosta lähtien. Valvonta jatkuu myös uraanin talteenottolaitoksen käynnistyttyä.

– Viime vuosina on ympäristövalvonnassa havaittu satunnaisesti yksittäisiä kohonneita uraanipitoisuuksia kaivosalueen ympäristössä. Kuitenkaan ympäristöön ei ole päässyt enää ympäristövahingon jälkeen merkittäviä määriä uraania, sanoo STUKin ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston johtaja Pia Vesterbacka.

Menot