Uutiset

Tavoitteena on työn ja tekijän kohtaaminen

Vastaan työvoimatoimiston osalta eräisiin nimimerkin Hätähuuto Hämeenlinnasta (HäSa 10.4.) kirjoituksessa olleisiin kysymyksiin.

Työvoimatoimisto palvelee kaikkia työnhakijoita riippumatta siitä, mikä taho on työttömyysturvan maksaja ja myös riippumatta siitä, maksetaanko sitä lainkaan. Työttömyysturva on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa, joten työmarkkinatuen tarveharkintaa koskevat kysymykset kuuluvat ensisijaisesti sille. Lait säätää tietenkin eduskunta, sekä sosiaali- ja terveysministeriö että työministeriö toimeenpanevat siellä säädettyjä lakeja.

Työttömyysturvalain mukaan työmarkkinatuki on tarveharkintaista muutoin paitsi 55-vuotta täyttäneellä tietyin ehdoin sekä niiltä 180 päivältä, jotka maksetaan työttömyyspäivärahan enimmäisajan (500 pvä) jälkeen. Ilman tarveharkintaa se maksetaan myös nk. aktiivitoimenpiteiden aikana.

Työvoimatoimistossa ei ole edes tietoa asiakkaan työttömyysturvan määrästä ja maksamisesta ylipäätään, koska se ei kuulu työvoimatoimiston tehtäviin eikä näin ollen näy työhallinnon tiedoissa.

Työttömyyden kesto ja tätä kautta myös työmarkkinatuen kesto näkyy palveluissa mm. sillä tavoin, että suuremmille työmarkkina-alueille on perustettu työvoiman palvelukeskukset, joissa työhallinnon, kuntien ja Kelan yhteistyöllä pyritään poistamaan työllistymisen esteitä ja edistämään työllistymistä juuri vaikeammassa tilanteessa olevien asiakkaiden kohdalla. Tällöin voidaan entistä paremmin ottaa huomioon myös toimeentulon kokonaisuus. Muun muasa palvelukeskuksen aikaansaamisessa Hämeenlinnan kaupunki on ollut kiitettävän aktiivinen, myöskään työllistämistoimenpiteissä sitä ei voida ”takapajulana” pitää.

Pitkäaikaistyöttömyys samoin kuin pitkään työmarkkinatukea saaneiden määrä onkin huomattavasti vähentynyt viime vuosien aikana, tällä seudulla selvästi keskimääräistä nopeampaa vauhtia. Tähän vaikuttaa tietysti myös erittäin hyvä työllisyyskehitys muutoinkin.

Työministeriön tilastossa näkyvät kaikki työnhakijana olevat. Tilastokeskuksen työttömyysluvut perustuvat erilaiseen tiedonkeruuseen. ”Velvoitetyöllistettäviin” kuuluvat lain mukaan osa 55-vuotta täyttäneistä, kieltämättä hieman monimutkaisin edellytyksin.

Työhallinnon ensisijainen tavoite on avoimille työmarkkinoille työllistyminen mahdollisimman nopeasti. Näitä mahdollisuuksia pyritään parantamaan niin koulutuksella, valmennuksella, palkkatuella kuin lukuisilla muillakin toimilla – mukaan lukien joskus myös ”trimmaukset ja stailaukset”. Mutta aivan oikein: myös muita työllistämistoimenpiteitä kuin avoimille työmarkkinoille suoraan tähtääviä käytännössä tarvitaan.

Tällaisista työmahdollisuuksista myös työvoimatoimisto on hyvin kiitollinen, eli että on myös tuettuja työpaikkoja, joihin asiakkaita voi välittää tai sijoittaa.

Kun edellinen hallitus osaltaan rakensi työvoiman palvelukeskusjärjestelmän, tullee seuraavan hallituksen tehtävänä olemaan nk. välityömarkkinoiden luominen ja vahvistaminen.

Välityömarkkinoilla tarkoitetaan työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden väliin sijoittuvia työskentelymahdollisuuksia. Ne pitävät sisällään siirtymätyömarkkinat, joiden tavoitteena on tukea työelämään paluuta ja työhönsijoittumista parantamalla työnhakijan ammattitaitoa ja osaamista sekä välittävät työmarkkinat, jotka pitävät yllä henkilöiden toimintakykyä, parantavat elämänhallintaa sekä luovat edellytyksiä työllistymiselle.

Kunnilla on tässäkin tärkeä rooli ja tehtävä, mutta ne eivät yksin voi vastata tarpeeseen. Tässä tarvitaan myös niin kutsuttua kolmatta sektoria, työvalmennussäätiötä ja sosiaalisia yrityksiä. Tyhjästä ei lähdetä, mutta tehtävää riittää myös seuraavan hallituksen aikana – ja siis haastetta myös työministerille.

Työvoimatoimistoa ja sen henkilöstöä motivoi se, että työnhakija saa työtä ja työnantaja työntekijän. Mutkatonta se ei ole, työvoimapulaa ja vaikeaa työttömyyttä on yhtä aikaa. Joka tapauksessa työvoimatoimiston asiakkaita ovat työnantajat ja työnhakijat ja tavoitteena on se, että työt ja tekijät kohtaavat.

Harri Jokinen

työvoimatoimiston johtaja

Hämeenlinna

Päivän lehti

26.5.2020